Ympäristölautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Metsä Board Oyj:n valituksesta

HMKDno-2019-416

Valmistelija

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeus on varannut Hämeenkyrön ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen Metsä Board Oyj:n valituksesta koskien Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämää ympäristölupapäätöstä 19.5.2021 mennessä (Dnro 20366/2020). 

Metsä Board Oyj pyytää valituksessaan Vaasan hallinto-oikeutta muuttamaan ympäristölupaa seuraavasti:
- Lupamääräyksessä 3 asetetut raja-arvot vesistöön johdettavalle kuormitukselle kuuluu haetun mukaisena kuukausikeskiarvona; happea kuluttava orgaaninen aines (CODCr) 1200 kg/d, kiintoaine 280 kg/d, kokonaistyppi 80 kg/d ja kokonaisfosfori 4 kg/d.
- Lupamääräyksen 24 toisen ja kolmannen kappaleen tekstiä muuttaen koskien osastokohtaista mittaamista sekä kiintoaineen ja CODCr analysointeja arkipäivisin vesistöön johdettavista vesistä otettavasta vuorokausikeräilynäytteestä.
- Lupamääräystä 26 koskien hulevesien tarkkailua ja huleveden määrän jatkuvatoimista mittausta.
- Lupamääräystä 33 liittyen päästö- ja vaikutustarkkailun suorittavien laboratorioiden osalta.

Yrityksen näkemyksen mukaan aluehallintovirasto on kiristänyt luparajoja vesistöön johdettavan CODCr-, typpi-, fosfori- ja kiintoainekuormituksen osalta ympäristövaikutuksiin ja BAT vaatimuksiin nähden tarpeettomasti. Yritys on toiminnan muutosta koskevassa hakemuksessaan esittänyt raja-arvojen alentamista siten, että ne vastaavat uutta toimintatilannetta BAT-päästötasot huomioiden. Tehtaan toiminnan muutoksesta johtuen puhdistamolle johdettava kuormitus on vähentynyt ja jätevesien käsittelytehokkuuden varmistaminen edellyttää jo nykyisille raja-arvoille erittäin hyvää suorituskykyä. Jätevesien biologinen käsittely edellyttää oikeanlaista kuormituksen ja ravinteiden suhdetta toimiakseen tehokkaasti. Mikäli ravinnekuormitusta yritetään vähentää liikaa, tiedetään rihmamaisen lieterakenteen lisääntyvän, ja sen ollessa huonosti laskeutuvaa niin kiintoainepäästöt kasvavat. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Ympäristölautakunta antaa vastineensa Metsä Board Oyj:n esittämiin muutoksiin seuraavasti:

- Lautakunnan näkemyksen mukaan luvassa asetettavien raja-arvojen tulee olla sellaiset, että niissä huomioidaan vesiensuojelu, mutta lisäksi turvataan tehtaan toiminta sekä jätevedenpuhdistamon tasainen ja häiriötön toiminta. Päätöksessä annetut raja-arvot näyttävät kuvaavan luvassa olleita tehtaan toteutuneita kuormitusarvoja vuosien 2016-2018 aikana. Hakijan näkemystä ja asiantuntemusta oman jätevedenpuhdistamon toiminnan osalta tulee kuulla, ja siten luparajoista tulee lupaviranomaisen ja hakijan tarkemmin neuvotella. 
- Lupamääräyksessä 24 oleva vaade osastokohtaisesta mittauksesta on toiminnan muutoksen jälkeen tarpeeton, koska jätevesiä ei enää muodostu puun kuorinnasta ja hiomosta. Vuorokausikeräilynäytteiden analysointi arkisin on normaali tilanteessa riittävä. 
- Lupamääräyksen 26 osalta hulevesien viikoittainen seuranta sulan maan aikana on tiukka. Nykyisellään sääolosuhteet muuttuvat talvellakin voimakkaasti ja hulevesien määrät vaihtelevat sen mukaisesti. Seurantamäärää voisi harventaa sekä kohdentaa paremmin ja huomioida häiriötilanteet. 
- Lupamääräystä 33 tulee muuttaa hakijan esittämällä tavalla ja mahdollistaa tehtaan oman laboratorion käyttö osaltaan määritysten analysoinnissa. 

Ympäristölautakunta näkee tärkeänä, että muutoksilla tarkennetaan lupapäätöstä siten, että tehtaan jätevedenpuhdistamon toiminta on luotettavaa jatkossa ja häiriötilanteisiin pystytään ennakolta varautumaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)