Ympäristölautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Talouden seuranta

Kuvaus

Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain.   

Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvoissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.  

Kuukausittaiset raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan.  Yhteinen raporttipohja tarkoittaa taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit.  Raporttiin voi liittyä myös sanallinen selostus.

Taloustilanne 31.3.2021:

Elinympäris- töpalvelut

TP 2020

Vastaava käyttö
ed. vuosi

Käyttö-suunnitelma
2021 (MTA)

Toteuma
kuluva vuosi

Tot %

Lasken-
nallinen %

Tulot
 

9 332 212

2 197 971

9 576 794

2 319 954

24

25

Menot

8 257 116

1 923 477

8 156 910

1988 214

24

25
 

Netto
 

1 075 096

274 495

1 419 984

331 740

23

25

Ympäristöpalveluiden toteumaraportti on oheismateriaalina sekä lähetetty sähköpostitse. 

Talouden toteutuminen esitellään kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Ympäristölautakunta käy läpi talouden tilanteen ja merkitsee sen tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)