Tekninen lautakunta, kokous 2.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivittäminen

HMKDno-2021-266

Valmistelija

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa voidaan periä maksu. Vastaava säännös on myös jätelain (646/2011) 144 §:ssä, vesilain (587/2011) 18 luvun 12 §:ssä, merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 13 luvun 1 §:n 1 momentissa. Lisäksi kunta voi periä maksun myös maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukaisen luvan käsittelystä sekä vesiliikennelain (782/2019) 106 §:n mukaisen luvan käsittelystä. Nykyistä ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa on em. lakien osalta täydennettävä ja päivitettävä. 

Kunnalle perittävän maksun on soveltuvin osin vastattava valtion maksuperustelakia (150/1992), jonka mukaan perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvio). Käsittelymaksuun tulee lisätä asian käsittelyyn liittyvät ilmoittamis-, asianosaisten kuulemis- ja päätöksestä tiedottamiskustannukset.

Hallintosääntö 109 § ja 120 §

Liitteet: Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja maksutaulukko.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa päivitetään, ja että päivitetty taksa tulee voimaan 2.8.2021. 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, ympäristötarkastaja, toimistosihteerit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan tekninen lautakunta.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000