Tekninen lautakunta, kokous 2.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Vesihuoltolaitos; vesimaksut 2021, oikaisuvaatimus

HMKDno-2021-207

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Luoma, yhdyskuntatekniikan päällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto päätti 16.2.2002 § 39 vesihuoltolaitoksen aloittavasta taseesta. Kunnan pääomasijoitus on 1 404 706 euroa, muodostuen kokonaan peruspääomasta (ei lainaa).
Vesihuoltolaitoksen peruspääoma kasvoi 1,4 milj. eurosta 3,2 milj. euroon v. 2005, kun aiempien vuosien liittymismaksupääomat siirretiin kunnan peruspääomaan ja
edelleen vesihuoltolaitoksen peruspääomaan. Korko laskettiin 1.1. - 30.6. 1,4 milj. eurolle ja loppuvuosi 3,2 milj. eurolle. Valtuuston 1.10.2018 päätöksellä vuodesta 2019 alkaen peruspääoman korko vahvistetaan omistajapolitiikan määrittämällä tavalla vuosittain talousarvion yhteydessä. Vuoden 2020 koroksi hyväksyttiin 0,5 %. 

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 2020 osoittaa, että laitoksen tilikauden alijäämä oli 375 730 euroa (v.2018 269 672e, v.2019 595 750e ).
Poistot olivat 1 355 475 euroa (v. 2018  1 380 669e, v.2019 1 450 934e).

Vesihuoltolaitos osti v. 2020 vettä Kyröskosken Vesihuolto Oy:ltä 65 250 m³ (69 234 m³ v. 2019). Vuonna 2020 Kyröskosken Vesihuolto Oy:lle maksettiin vedestä 67 860 euroa.
Kyröskosken Vesihuolto Oy:n tukkuvesihinta on 1,04 e/m³, alv 0%.

Vesihuoltolaitos osti v. 2020 vettä Hämeenkyrön Vesi Oy:ltä 220 210 m³ (246 038 m³ v. 2019), josta kunta itse käytti 107 062 m³ (93 958 m³ v. 2019) ja myi Sastamalan Vedelle 111 993 m³
(152 080 m³ v. 2019).  Hämeenkyrön Vesi Oy:lle maksettiin 66 063 euroa (73 811 e v. 2019) ja Sastamalan Vettä laskutettiin 53 757 euroa (72 998 e v. 2019).
Hämeenkyrön Veden laskutushinta oli 0,30 e/m³, alv 0%.

Vuonna 2020 Miharista pumpattiin vettä 1 076 890 m³ (1 079 620 m³ v. 2019), josta Nokian osuus oli 818 330 m³ (824 353 m³ v. 2019). Miharin vedenottamon toimintatuotot olivat
110 244 euroa (160 260 e v. 2019). Miharin vedenottamon käyttökustannukset olivat 0,16 e/m³,
alv 0.

Vesilaitoksen piirissä on 2080 kulutuspistettä, joista 46 on vesiyhtymiä. Vuonna 2020 veden myynnistä saatiin tuloja 584 536 euroa (581 941 e) ja liittymismaksutuloja kertyi
28 645 euroa (28 654 e). Vesilaitoksen nettotuotot olivat 352 508 euroa. Luvussa huomioidaan puolet vesihuoltolaitoksen hallintomenoista (87 115 50% 43 560) ja sisäiset erät, mutta ei poistoja. Nettotuotot ovat siis 396 070 euroa.

Lautakunta tarkisti vesihuoltolaitoksen maksuja viimeksi 27.5.2020 § 31, jolloin verottomia perusmaksuja korotettiin 5 %.

Vesimaksut 1.10.2020 alkaen (suluissa verolliset hinnat, alv 24 %):

Kulutusmaksu

 • tavallinen kulutus 1,68 e (2,08 e)/m³
 • vesiyhtymien kulutus 1,39 e (1,72 e)/m³
 • satunnainen kulutus 2,25 e (2,79 e)/m³

  Rakennusaikaisesta vedestä peritään pientaloilta arviona 30 m³ ja muilta rakennuksilta 50 m³ satunnaisen kulutuksen maksulla.


Perusmaksu/vuosi

 • ≤25  44,57 e (55,27 e)
 • ≥32  57,31 e (71,06 e)

  Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen kaikki kustannukset, myös investoinnit.
  Vesihuoltolaitoksen taloutta rasittavat vuosien 2014 - 2017 suuret investoinnit.

  Oheismateriaali: Vesihuoltolaitoksen maksut 1.10.2020 alkaen sekä lähikuntien vesimaksujen 04/2021 vertailu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Kunnallistekniikan rakennuspäällikön esitys:

Tekninen lautakunta päättää, että verottomia perusmaksuja korotetaan 10 %. Korotukset tulevat voimaan 1.10.2021.
Perusmaksut/vuosi (suluissa verollinen hinta) 1.10.2021

 • ≤25  49,03 e (60,79 e)
 • ≥32  63,04 e (78,17 e)


Korotuksen arvioitu vaikutus vesihuoltolaitoksen tuloihin on n. 10 000  e/vuosi (alv 0).

Korotuksen arvioitu vaikutus keskiverto omakotitalon vesilaskuun on n. 5,5 e/vuosi (alv 24 %).

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kuntalainen on jättänyt 23.5.2021 päivätyn oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätökseen 11.5.2021 § 35 Vesihuoltolaitos; vesimaksut 2021.

Vesihuoltolaki 18 §

Maksujen yleiset perusteet

Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.
Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. (22.8.2014/681).

Vesihuoltolaitoksen maksuja on tarkistettu ja tullaan tarkistamaan maltillisilla korotuksilla, kunnes vesihuoltolaitoksen talous saadaan jälleen tasapainoon.
Vesihuoltolaitoksen maksuilla ei ole korjattu kunnan taloutta. Vesihuoltolaitos on kirjanpidossa eriytetty kunnan muusta toiminnasta. Tuloslaskelman 2020 mukainen vesihuoltolaitoksen alijäämä on 375 730€.

Oheismateriaali: oikaisuvaatimus

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen, koska tekninen lautakunta ei ole maksuista päättäessään ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

oikaisuvaatimuksen allekirjoittaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella, myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusaika ja valitusviranmomainen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Määräaika (30 pv) lasketaan siten, ettei siihen lueta nähtäväksiasettamispäivää. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Valitusviranomainen ja osoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin: 029 56 42210 (asiakaspalvelu)
telekopio: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituskirjelmä
Valituskirjassa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutosvaatimus perusteineen sekä
 • valittajan nimi ja kotikunta sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

Jos valituskirjan laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjassa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 §:n mukaisesti.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusperustetta päätöksen työsopimuslain vastaisuudesta

Tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (tuomioistuinmaksulaki 1.1.2016) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.