Tekninen lautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vesiosuuskunnan/-yhtymän purkaminen

HMKDno-2021-47

Valmistelija

  • Jari Luoma, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Useat vesiosuuskunnat ja -yhtymät ovat olleet kuntaan yhteydessä koska ympäristöterveys Pirteva on kirjeitse pyytänyt osuuskuntia ja yhtymiä laatimaan riskinarvioinnin sekä ottamaan verkostovesinäytteet. Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitoksella on asiakkaana 46 vesiosuuskuntaa tai -yhtymää.

Pirteva on kirjeessään perustellut pyyntöään mm. seuraavasti:
”Terveydensuojelulain 20 §:ssä säädetään, että talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarviointi on tehtävä vesilaitoksen ja viranomaisen välisenä yhteistyönä. Laatimisvelvoite on vesilaitoksella, jota terveydensuojeluviranomainen avustaa osallistumalla riskinarvioinnin laatimiseen. Riskiarvioinnin tekeminen on pakollista kaikille vesilaitoksille riippumatta laitoksen koosta, tai siitä onko omaa vedenottamoa tai ei. Terveydensuojeluviranomainen käsitteleeja hyväksyy riskinarvioinnin, sekä tekee siitä maksullisen päätöksen. Puutteellisia riskinarviointeja ei viranomainen voi hyväksyä.”

Kuntaan yhteyttä ottaneet osuuskunnat ovat pääsääntöisesti olleet sitä mieltä, että vesinäytteiden ottaminen ja arviointien laatiminen on turhaa ajan ja rahan kuluttamista koska suurin osa osuuskunnista ja yhtymistä ostaa vetensä Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitokselta jolla arvioinnit on laadittu ja vesinäytteitä otetaan joka kuukausi. Useat osuuskunnat ja yhtymät ovat lisäksi tiedustelleet mahdollisuutta lopettaa nykyinen osuustoiminta, jolloin myös terveystarkastajan pyytämät velvoitteet poistuisivat. 

Vesiosuuskunta voidaan purkaa usealla eri tavalla. Se voidaan muuttaa osakeyhtiöksi ja siinä yhteydessä muuttaa sen toimiala toiseksi. Toisaalta fuusioituminen toisen vesiosuuskunnan kanssa on myös mahdollista. Vesiosuuskunnan fuusioituminen kunnan kanssa ei ole lain mukaan mahdollista. Vesiosuuskunta voidaan myös purkaa selvitystilan kautta, jolloin vesiosuuskunta poistetaan rekisteristä ja sen elinkaari oikeushenkilönä päättyy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Vesihuoltolaitos lähettää helmikuun aikana kaikille vesiosuuskunnille ja -yhtymille kirjeen missä kerrotaan millä ehdoilla osuuskunta tai yhtymä voidaan purkaa.  Ne alle 20 kiinteistön osuuskunnat ja yhtymät jotka itse haluavat lopettaa toimintansa voidaan ottaa seuraavin ehdoin omina yksittäisinä kiinteistöinä ilman uutta liittymismaksua Hämeenkyrön kunnan suoriksi asiakkaiksi.

Ehdot: 

Osuuskunnat ja yhtymät suorittavat purkamisen itse omien sääntöjensä ja lakien edellyttämällä tavalla ja ilmoittavat purkamisesta ja kiinteistöjen halusta liittyä suorina asiakkaina Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen asiakkaiksi.

Kunta asentaa tai vaihtaa kiinteistöön kunnan vesimittarin ja kiinteistön kanssa tehdään tai päivitetään uusi kiinteistökohtainen vesisopimus. Samassa yhteydessä osuuskunnan tai yhtymän vesimittari luetaan ja loppulasku lähetetään osuuskunnalle ja yhtymälle.

Osuuskuntien ja yhtymien maksama edullisempi käyttömaksu (tukku kulutus) lakkaa ja kiinteistöiltä laskutetaan jatkossa tavallisen kulutuksen mukainen käyttömaksu mikä tällä hetkellä on noin 21 % kalliimpi.

Osuuskuntien ja yhtymien vesijohtoverkosto ei siirry kunnan omistukseen vaan se jää entisten osakkaiden yhteisomisteiseksi tonttijohdoksi. Liityntäpiste kunnan verkostoon on edelleen mittauskaivo mikä myös kirjataan kaikkien kiinteistöjen vesisopimukseen.  

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirteva, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö, toimistositeeri Artola

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan tekninen lautakunta.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000