Tekninen lautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Taloussuunnitelma 2021; investointiosan käyttösuunnitelma

HMKDno-2020-304

Valmistelija

 • Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi

Kuvaus

Valtuusto hyväksyi 14.12.2020 §48 taloussuunnitelman 2021-2022

Valtuusto on taloussuunnitelman investointiosassa jakanut osan määrärahoista suoraan nimetyille kohteille ja jättänyt osan määrärahoista lautakunnan päätettäväksi vuotuisessa käyttösuunnitelmassaan.

Lautakunta voi vuoden aikana tarkentaa käyttösuunnitelmaansa.

Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmassaan taloussuunnitelman 2021 investointiosan määrärahan seuraavasti:

 1. Irtaimisto, tekniset palvelut 50 000€
  - Ruokapalvelun asiakasmaksupäätteet 12 000€
  - Astianpesukone Sasin päiväkotiin 38 000€
   
 2. Kiinteistötoimen rakennushankkeet 100 000€
  - Sasin päiväkodin mattojen vaihto 15 000€
  - Oikopolun Iv-remontti 30 000€
  - Kotorinne D-talon putki- ja märkätilan remontti 47 000€
  - Elinympäristöjohtajan päätöksellä jaettavaksi 8 000€
   
 3. Tiestöhankkeet 150 000€
  - Asfaltoinnin saneeraukset 60 000€
  - Katuvalaistuksen saneeraus kuntoarvion mukaan 90 000€
   
 4. Vesihuoltohankkeet 245 000€
  - Etäluettavat vesimittarit 100 000€
  - Hulevesiverkoston saneeraus 15 000
  - Viemäriverkoston ja laitteistojen saneeraus 100 000€
  - Vesijohtoverkoston ja laitteistojen saneeraus 30 000€

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy investointien käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

hallitus/talous- ja hallintojohtaja, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, laskentapäällikkö, taloussuunnittelija, teknisen toimiston henkilökunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan tekninen lautakunta.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000