Tekninen lautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -osayleiskaava

HMKDno-2017-361

Valmistelija

  • Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sasi, Mahnala, Laitila ja Metsäkulma muodostavat vetovoimaisen pientaloasumisen ja maaseutuelinkeinojen alueen vesistöjen ääreen, Hämeenkyrön keskustasta kaakkoon. Alue on lähes kokonaan valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kunta haluaa edistää alueen elinvoimaisuutta ja arvojen säilymistä ja on siksi käynnistänyt uuden osayleiskaavan laatimisen. Tavoitteena on osoittaa kuivan maan ja rantojen asuinpientalojen ja lomarakennusten rakennuspaikat suoraan rakennusluvilla rakennettaviksi.

Suunnittelualueen rajauksen lähtökohtana on voimassa olevan Sasi - Mahnala - Laitila -osayleiskaava (kv hyv.1992). Lisäksi mukaan on otettu Siurontien varsi, Metsäkulma ja Matalusjoen alajuoksun valuma-aluetta sekä alueita Palkon kylästä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 62 km2 ja se on yhdyskuntarakenteeltaan lähes kokonaan haja-asutusaluetta. Valtatietä 3 pitkin alueelta on 15 min kunnan keskustaan ja 30 min Tampereelle. Alue on nykyisellään suunnittelutarvealuetta.

Uuden osayleiskaavan laatiminen on tarpeen monesta syystä. Voimassa oleva Sasi - Mahnala - Laitila -osayleiskaava on tiedoiltaan vanhentunut, koska kaava ja sen selvitykset on laadittu noin 30 vuotta sitten. Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.8.1992, vahvistettu lääninhallituksessa 30.12.1992 ja saanut lainvoiman 23.12.1993.

Voimassa oleva osayleiskaava on myös laadittu ennen Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen voimaantuloa (5.2.1999). Laadinta-ajankohdan jälkeen on tullut myös useita muita lakimuutoksia, jotka uudessa kaavassa tulee ottaa huomioon (esim. vesihuoltolaki, luonnonsuojelulaki). Voimassa olevasta osayleiskaavasta puuttuvat aluetta koskevat ajantasaiset tiedot, kuten mm. elinkeinotoiminnan tarvitsemat alueet ja yhteydet, vesihuollon toiminta-alue, kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnon arvokohteet ja -alueet ja virkistysyhteydet. Myös asumiselle varattujen alueiden laajuus ja sijainnit vaativat tarkistuksia, alueelle on myös rakennettu uusia palveluita ja kunnallistekniikan verkostoja.

Uusia tavoitteita suunnittelutilanteeseen asettavat myös: 
Hämeenkyrön strateginen yleiskaava (kv hyv. 2.11.2015) 
Vt3-tiesuunnitelma (2016) 
Kolmen helmen joet -raakkuhanke 
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 (mkv hyv. 2017) 
Hinku-foorumiin liittyminen (kv hyv. 13.3.2017) 
kuntastrategia Menestyvä Hämeenkyrö 2030 (kv hyv. 16.4.2018) 
Hämeenkyrön ilmasto-ohjelma (kv hyv. 8.6.2020)

Suunnittelutarvealueena alueelle on kohdistunut vuosittain useita uusien rakennuspaikkojen hakemuksia. Osayleiskaavan laatiminen on tarpeen alueen kokonaispotentiaalin selvittämiseksi ja arvokkaan ympäristön turvaamiseksi.

Hämeenkyrön kunnanhallitus on asettanut Hämeenkyrön Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville 7.12.2020-15.2.2021 väliseksi ajaksi.

Tekniseltä lautakunnalta pyydetään lausuntoa aineistosta 15.2.2021 klo 15 mennessä. Mahdollinen lausunto tulee toimittaa kunnanhallitukselle.

Oheismateriaali: Valmisteluvaiheen kaavaselostus, valmisteluvaiheen kaavakartta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Teknisellä lautakunnalla ei ole Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmisteluvaiheesta lausuttavaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Aki Tainio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Syy intressijääviys. Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan toimi teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Jarmo Kalliola.

Tiedoksi

kaavoitus, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)