Tekninen lautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Investointihankkeiden työohjelma 2021

HMKDno-2020-304

Valmistelija

  • Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi

Kuvaus

Taloussuunnitelman 2021 - 2023 investointiosassa on varattu määrärahat vuonna 2021 toteutettaville investointihankkeille. Osa määrärahoista on kohdennettu valtuustotasolla ja osan määrärahoista lautakunta jakaa käyttösuunnitelmassaan.

Työohjelmaan kirjataan jokaiselle hankkeelle teknisten palvelujen osalta kohteen vastuuhenkilö/tilivelvollinen. Lisäksi kirjataan hankkeen käynnistyskuukausi.

Investointihankkeiden osalta laskujen hyväksyjänä toimii hankkeen vastuuhenkilö tai tekninen johtaja.

Esitys vuoden 2021 investointihankkeiden työohjelmaksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy investointihankkeiden työohjelman vuodelle 2021 liitteenä olevan esityksen mukaisena.

Tekninen lautakunta toteaa, että investointihankkeet tulee käynnistää työohjelman mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

hallitus/talous- ja hallintojohtaja, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, laskentapäällikkö, taloussuunnittelija, teknisen toimiston henkilökunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan tekninen lautakunta.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000