Tarkastuslautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toiminnan suunnittelu

HMKDno-2021-457

Kuvaus

Kuntalain (§ 121) mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään, tarkastuslautakunnan on Hämeenkyrön hallintosäännön (§ 124) mukaisesti

  1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
  2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa
  3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäise valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla
  4. valvottava kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtia sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla sekä saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta keskustelee sen tehtävästä, roolista ja sisäisestä työnjaosta. Talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta esittelee kunnan organisaatiota.

Päätös

Kuultiin talous- ja hallintojohtaja Tiina Palorannan esittely Hämeenkyrön kunnan organisaatiosta. Keskusteltiin tarkastuslautakunnan tehtävästä, roolista ja sisäisestä työnjaosta.

Tiina Paloranta poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana keskustelun päätyttyä.