Tarkastuslautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

HMKDno-2021-428

Kuvaus

Hallintosääntö 16 §

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu.

Hallintosääntö 19 §

Hallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti, kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.