Tarkastuslautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Sidonnaisuusilmoitukset

HMKDno-2021-471

Kuvaus

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Lainkohdan tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävän hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi kerran vuodessa. Hallintosäännön § 124 mukaan tarkastuslautakunnan on valvottava kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtia sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla sekä saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Sidonnaisuusilmoituksen voi tehdä kunnan verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. 

Jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa ilmoituksen tekemisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Tarkastuslautakunnalla on lain mukaan mahdollisuus tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset, jotka julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset, jotka julkaistaan kunnan verkkosivuilla.