Sivistyslautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Valtuustoaloite 8/2020; maksuton varhaiskasvatus

HMKDno-2020-422

Valmistelija

  • Kaisa Ojanen, varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.ojanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kokoomuksen valtuustoryhmä (aloitteen 1. allekirjoittaja Timo Mäkelä) on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 16.11.2020:

"Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Hämeenkyrön kunta tarjoaa maksuttoman varhaiskasvatuksen hämeenkyröläisille lapsille. Tämä on yksi konkreettinen keino lisää kunnan aloittamaan "Muuta Hämeenkyröön" -kampanjalle, jolla houkutella uusia asukkaita kuntaan ja yhtä tärkeä tavoite on myös pitää kiinni jo olemassa olevista lapsiperheistä.

Maksuton varhaiskasvatus on luonnollinen jatko kunnassa jo kokeilussa olevalle 5-vuotiaiden maksuttomalle toiminnalle.

Maksuttomalla varhaiskasvatuksella kunta myös viestii lapsimyönteisyydestä ja varhaiskasvatuksen tärkeydestä. Tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus lisää tasa-arvoa ja sillä on monia positiivisia vaikutuksia lapsen kasvulle, kehitykselle ja myöhemmälle oppimiselle.

Maksuttomuuden edellytyksenä on, että lähihuoltaja on kirjoilla Hämeenkyrössä 31.12. seuraavan vuoden maksun osalta."

 

Maksutonta varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa useammalla eri mallilla. Vaikutuksia arvioitiin varhaiskasvatuksen näkökulmasta seuraavilla malleilla:

  • kaikille hämeenkyröläisille lapsille kokonaan maksuton varhaiskasvatus
  • kaikille hämeenkyröläisille lapsille maksuton 20h/viikko
  • yhden ikäluokan (viisivuotiaat) kokonaan maksuton varhaiskasvatus
  • yhden ikäluokan (viisivuotiaat) maksuton 20h/viikko (sama kuin meneillään oleva kokeilu)
  • korkein maksu 100 e

Olennaista kaikissa malleissa on huomioida, että asiakasmaksutulojen pienentyessä myös asiakkaan omavastuu tulosidonnaisessa palvelusetelissä pienenee ja kasvattaa palvelusetelin kustannuksia, jotta palvelu olisi kaikille samanhintaista ja asiakkaat tasavertaisessa asemassa. 1.8.2021 astuu voimaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) muutos, jolloin asiakasmaksutuotot pienenevät ja palvelusetelin kustannukset sen myötä nousevat.

Kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen osalta maksutuotot (n. 330 000 e) poistuvat ja palvelusetelin kustannukset kasvaisivat n.110 000 e. Osallistumisasteen odotetaan mallissa kasvavan nykyisestä ja lapset pääsevät mahdollisen tuen piiriin varhaisemmin.

Kaikille maksuton 20h/viikko -mallissa maksutuotot pienenevät n. 265 000 e ja palvelusetelin kustannukset kasvaisivat n. 65 000 e. Vaikutus osallistumiseen arvioidaan olevan samalla tasolla kokonaan maksuttoman vaihtoehdon kanssa.

Viisivuotiaiden kokonaan maksuton varhaiskasvatus vähentäisi maksutuottoja n. 50 000 e ja kasvattaisi palvelusetelin kustannuksia n. 65 000 e vuodessa. Hämeenkyrö on ollut mukana viisivuotiaiden maksuton 20 h/viikko -kokeilussa kaksi kautta; 2019-2020 ja 2020-2021. Kokeilu on nostanut viisivuotiaiden osallistumisastetta kahden ikäluokan osalta. Malli on kuitenkin ollut kokeilu ja sen vaikutukset kunnan vetovoimaan arvioidaan olevan vähäisiä tilapäisyyden vuoksi.

Lisäksi selvitettiin mallia, jossa korkein perittävä maksu olisi 288 euron sijasta 100 euroa. Tässä mallissa maksutuottojen arvioidaan vähenevän n. 190 000 e ja palvelusetelin kustannusten arvioidaan kasvavan n. 65 000 e. Mallissa asiakasmaksujen määrittäminen tulojen perusteella ei ole tasapuolista.

Laskelmat eri mallien taloudellisista vaikutuksista sekä vaikutusten arviointi on pykälän oheismateriaaleissa. Kunnan johtoryhmä on linjannut valmistelua.

Kunnan vetovoiman säilyttämiseksi vähintään sen nykyisellä tasolla olisi perusteltua jatkaa viisivuotiaiden maksutonta 20h/viikko varhaiskasvatusta kokeilun päätyttyä. Malli säilyttää varhaiskasvatuksen tulot nykyisellä tasolla, viisivuotiaiden osallistumisaste saadaan pidettyä mahdollisimman korkealla ja lasten mahdolliseen tuen tarpeeseen kyetään vastaamaan ennen esi- ja perusopetuksen alkamista. Tämän osalta sivistyslautakunta on tehnyt päätöksen 28.4.2021 §41.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta esittää vastaukseksi valtuustoaloitteeseen, että Hämeenkyrössä jatketaan viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta 20 h/vko toistaiseksi sivistyslautakunnan päätöksellä 28.4.2021 § 41.

Päätös

Hyväksyttiin.