Sivistyslautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Sivistyslautakunnan suorittama palvelujen arviointi, lukuvuosi ja toimikausi 2020-2021

HMKDno-2021-221

Valmistelija

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan arviointivelvoite sisältyy nykyisiin opetus- ja koulutuslakeihin, kirjastolakiin ja varhaiskasvatuslakiin. Arviointia suoritetaan sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla ja sen tarkoituksena on tukea toiminnan kehittämistä. Arvioinnilla pyritään lisäksi varmistamaan tavoitteiden toteutuminen ja toiminnan laatu. Toiminnan paikalliset järjestäjät velvoitetaan arvioimaan itse järjestämäänsä koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Sivistyslautakunnan vastuualueella arviointivelvoite koskee koko toimialaa.

Sivistyslautakunta päätti toimikauden 2020–2021 arviointikohteet 26.8.2020 § 81. Osa kohteista on jatkoarviointia edellisen vuoden kohteille. Vastuualueiden esimiesten esittämät arviointikohteet perustuvat mm. kuntastrategiaan, palvelustrategioihin, työtyytyväisyyskyselyyn, asiakaspalautteisiin sekä yksikköä koskeviin muihin ajankohtaisiin asiakirjoihin ja edellisellä toimikaudella esille nousseisiin erityisiin kohteisiin.

Lukuvuoden ja toimintakauden 2020-2021 arviontikohteet:

Hallinto- ja toimistopalvelut

 • Lautakunnan päätöksentekoa tukevan tiedon riittävyys ja relevanssi
 • Lautakunnalle osoitetun kyselyn perusteella ( 2 vastausta): 

  Tiedonsaanti koetaan riittäväksi ja on voinut myös pyytää lisätietoja. Silloin, kun on kysymys taloudellisesta esityksestä, on kaivattu vaikutusanalyysia, mitä maksaa, mitkä ovat vaihtoehdot.Useimmiten on tarjottu esitys ilman vaihtoehtoja. Tarkat faktat siitä, mitä aiheuttaa henkilöstölle, asiakkaille ja yhteistyölle kunnan eri sektoreilla. Joskus on tullut vaikutelma, että asiat on puhuttu ja valmisteltu joko viranhaltijoiden päätöksin tai esim. kunnanhallituksessa ja tuodaan sitten lautakuntaan muka päätettäväksi. Lautakunnan toiminta ns. asiantuntijalautakuntana on väheksytty ja unohdettu. Yhteistyö muiden kunnan luottamushenkilöorganisaatioiden kanssa ei vielä toimi.

 

Varhaiskasvatus

 • 5 -vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus 
 • Varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen

 

Esi- ja perusopetus

 • Oppilaskuljetukset nykyisillä sopimuksilla
 • Esiopetusta täydentävä toiminta ja iltapäivätoiminta
 • Yhteiskoulun opetusjärjestelyt, viihtyvyys ja toiminnallisuus  
 • Digitaalisen opetuksen käyttö perusopetuksessa; kevään 2020 vaikutus
   

Lukiokoulutus

 • Opetusjärjestelyt, viihtyvyys ja toiminnallisuus F.E. Sillanpään lukiossa
 • Lukion lähtötason ja yo-tuloksen vertailu
   

Elämänlaatupalvelut

 • Vapaaehtoistoiminnan ja kunnan palveluiden yhteensovittaminen
 • Käyttäjäaktiivisuuden seuraamisen tehostaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan palvelujen arviointiraportin ja edellyttää, että palveluyksiköiden toiminnassa havaitut epäkohdat ja puutteet pyritään korjaamaan seuraavalla arviointikaudella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

sivistysjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö, vastuualueiden esimiehet