Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan suunnitelma

HMKDno-2021-293

Valmistelija

  • Kalle Nuoranne, Kyröskosken koulun rehtori, kalle.nuoranne@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunta vastaa iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunnilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota toimintaa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee perustua perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin 2011. Sen pohjalta kunnan tulee laatia ja hyväksyä toimintasuunnitelma. Toiminnan suunnittelussa painotetaan muun muassa yhteistyötä kotien ja koulujen, eri hallintokuntien sekä toiminnan järjestäjien kanssa.

Lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että Hämeenkyrön kunta järjestää 1.8.2021 alkaen koululaisten iltapäivätoimintaa omanan tuotantona.

Iltapäivän toimintaa varten on pykälän liitteenä suunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan perusopetuksen iltapäivätoiminnan suunnitelman käytettäväksi 1.8.2021 alkaen.

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa Löf teki muutosesityksen, että toimintaa jatketaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman mukaisesti. Kati Lahtinen kannatti esitystä.

Sivistyslautakunta hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti, että toimintaa jatketaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman mukaisesti.

Tiedoksi

rehtorit