Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kansalaisopiston järjestämisluvan siirtäminen

HMKDno-2021-291

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Talouden tasapainotusohjelman toimeenpano-osassa on kuvattu sivistyspalveluiden osalta selvitettävät kokonaisuudet ennen talousarvion 2022 laatimista. Sivistyspalvelujen osalta yksi selvitettävä kokonaisuus on kansalaisopiston järjestämistavan muutos.

Alustavassa kartoituksessa kaikki 4 naapurikunnissa toimivaa vapaan sivistyön oppilaitosta olivat valmiita keskustelemaan asiasta. Ylöjärvellä toimii Tampereen seudun työväenopisto, Nokialla Pirkan opisto, Sastamalassa Sastamalan opisto ja luoteis-Pirkanmaalla koulutuskuntayhtymä SASKYn Petäjäopisto. Kaikkien neljän kanssa tehtiin alustava kartoitus mahdollisen fuusion sisällöstä ja aikataulusta.

Kunnanhallitus on päättänyt 17.5.2021 § 118, että Hämeenkyrön kansalaisopistotoiminnan selvitystyötä jatketaan tarkemmilla neuvotteluilla SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa. Perusteina oli se, että vain SASKYlla on kiinteistöjä Hämeenkyrössä, joiden soveltuvuudesta opiston tarpeisiin voitaisiin neuvotella. Lisäksi Hämeenkyrön kunta on kuntayhtymän omistajajäsen ja antaa siten erilaisen aseman muihin vaihtoehtoisiin koulutuksen järjestäjiin nähden.

SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa neuvoteltiin 7.6.2021 Tampereella kuntayhtymäjohdon kanssa ja myöhemmin samana päivänä Iisakissa sen johdon kanssa. Näissä neuvotteluissa kävi ilmi, että SASKY koulutuskuntayhtymä on valmis neuvottelemaan lisää järjestämisluvan siirtämisestä. Realistisena aikatauluna nähtiin toiminnan aloittamista 1.8.2022, jos kunnassa on syntynyt syksyllä 2021 valtuuston päätös asiasta. OKM edellyttää järjestämislupaprosessin käynnistämistä vuotta ennen varsinaista toiminnan aloittamista. Sopimuspohjaisesti toiminnan siirtäminen ennen varsinaisen järjestämisluvan siirtoa on mahdollista. Yhteistyötä kunnan kanssa tehdään jo nyt esim. työllisyyskokeilun myötä ja opistotoiminnan yhteinen kehittäminen nähtiin tärkeäksi. Myös tilojen käyttömahdollisuuksien selvittämiseen oltiin valmiita.

SASKYn kanssa käydyissä neuvotteluissa kävi myös ilmi, että vapaan sivistystyön toiminnan järjestämisestä on ollut keskustelua myös muiden yhtymän omistajakuntien kanssa ja siksi asiaa tultaneen selvittämään syksyllä 2021.

Valmistelun tässä vaiheessa on vahvistunut näkemys, että Hämeenkyrön kunnan etu on olla mukana niissä neuvotteluissa, joissa keskustellaan vapaan sivistystyön järjestämisestä ns. laajemmilla hartioilla. Näin taataan opistotoiminnan jatkuvuus, laatu ja kehittyminen tulevaisuuden haasteisiin. Erityisesti SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa on nähtävissä mahdollisuuksia kehittää opiston toimintaa paikallisella näkökulmalla kuntalaisten toiveita kuullen, tiloja tehokkaasti ja tarkoituksemukaisesti käyttäen saaden samalla vähennettyä sivistyspalvelujen ulkoisia menoja kunnan hallituksen sivistyspalvelualueelle asettamiin tavoitteisiin talouden tasapainotusohjelman mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhalitukselle, että Hämeenkyrön kunta jatkaa neuvotteluja kansalaisopiston järjestämisluvan siirtämisestä uudelle koulutuksen järjestäjälle vuoden 2022 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.