Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Esiopetuksen ja sitä täydentävän toiminnan järjestäminen

HMKDno-2021-290

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2020 § 48 talousarvion 2021 sillä edellytyksellä, että sen osana laaditaan talouden tasapainotussuunnitelma. Tasapainotussuunnitelma koostuu kahdesta osasta, muutostalousarviosta ja talouden tasapainotusohjelmasta. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.4.2021 hyväksynyt § 24 muutostalousarvion sekä § 25 talouden tasapainotusohjelman. Talouden tasapainotusohjelma on tehty vuosille 2021 – 2023. Ohjelma sisältää perusteluosan, jossa esitetään tasapainotuksen tarve, tausta ja periaatteet, jotka otetaan huomioon tasapainotustoimia suunnitellessa. Toimeenpano-osa sisältää selvitettävät asiat, joilla osalla on vaikutuksia jo vuoteen 2021, mutta joiden vaikutus kohdistuu pääosin suunnitelmavuosille.

Talouden tasapainotusohjelman toimeenpano-osassa on kuvattu sivistyspalveluiden osalta selvitettävät kokonaisuudet ennen talousarvion 2022 laatimista. Sivistyspalvelujen osalta yksi selvitettävä kokonaisuus on esiopetuksen ja sitä täydentävän hoidon siirto perusopetukselta varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Selvityksessä kartoitetaan siirtoa puoltavat toiminnalliset ja taloudelliset perusteet.

Sivistyslautakunta on 9.6.2021 pidetyssä seminaarissa käynyt läpi talouden tasapainottamisohjelmassa kuvattuja kokonaisuuksia, joista yksi selvitettävä kokonaisuus on esiopetuksen ja sitä täydentävän hoidon siirto perusopetukselta varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Seminaarissa on esitelty lautakunnalle valmistelutilanne esiopetuksen järjestämistavan muutoksesta ja sen vaikutuksista.

Nyt lautakunnalle tuodaan päätöksentekoon esiopetuksen ja sitä täydentävän toiminnan järjestämistapa osana kunnanhallituksen hyväksymää talouden tasapainotusohjelmana.

Yhteistoimintamenettely

Talouden tasapainotusohjelman myötä työnantaja on käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut 28.4.2021. Neuvotteluissa on arvioitu erilaisten ratkaisujen perusteita ja vaikutuksia sekä toiminnallisin että taloudellisin perustein. Sivistystoimen osalta yhteistoimintamenettelyn piirissä ovat kasvatuksen ja opetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstö (esiopettajat ja esiopetuksen erityisopettaja​, koulunkäynnin ohjaajat ja koulunkäyntiavustajat, kerhotoiminnan ohjaajat sekä varhaiskasvatuksen opettajat)

Yhteistoimintalain mukainen kuuden viikon neuvottelujakso on käynnistynyt 5.5.2021. Neuvottelujakso on päättynyt 16.6.2021. Neuvottelujen lopputuloksena vakituisten koulunkäynnin ohjaajien palvelussuhteita ei pääty. Mikäli järjestämistavan muutos esiopetuksen osalta toteutuu, neuvottelujen piirissä olleille esiopettajille tarjotaan irtisanomisen vaihtoehtona varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää. 

Nykyinen toimintamalli

Sivistyslautakunta on päättänyt 20.2.2019 § 13 kokouksessaan, että esiopetus järjestetään 1.8.2019 alkaen perusopetuksen vastuualueella esiopetustyöryhmän loppuraportissa 2019 esitetyn kerhomallin mukaisesti. Kerhomallissa perusopetus järjestää esiopetuksen. Sen ulkopuolisen ajan toiminta järjestetään kerhomuotoisena. Kerhomallissa huoltajilla on oikeus valita esiopetuksen ulkopuolisen ajan toiminta täydentävänä varhaiskasvatuksena. Esiopetusta täydentävä aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään koulujen esiopetustiloissa.​ Toiminnan järjestämisestä vastaa perusopetus.

Pohjaesityksen toiminnalliset perusteet

Tärkein toiminnallinen peruste on esioppilaan oma näkökulma. Varhaiskasvatuksen järjestämänä toimintana hän saa aina laadukkaan palvelun, joka on henkilöstön koulutuksen ja määrän suhteen valtakunnallisen mitoituksen mukaista. Lisäksi kunnan strategian mukainen yhtenäinen koulupolku toteutuu, kun esiopetus ja sitä täydentävä hoito voidaan suunnitella ja toteuttaa samoissa tiloissa ja samalla henkilöstöllä. Päivän aikana vaihtuvien aikuisten määrä on pieni, jolloin ehtii muodostua kasvun ja kehityksen kannalta tärkeitä pitkiä kasvatussuhteita. Esiopetus sulautuu luontevaksi osaksi esioppilaan päivää, kun samat aikuiset antavat sekä opetuksen, että sitä täydentävän hoidon. Jatkossa vältytään esioppilaiden siirtämistä pienryhmiin, koska aikuisten määrä ryhmässä on jo lähtökohtaisesti suurempi ja oppimisentuen palvelut voidaan tuoda oppilaan ollessa osana ikäluokkansa ryhmää. Tämä tuottaa esioppilaalle hyvän ympäristön sosiaalisten taitojen kehittymiseen leikkiä unohtamatta uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Opetushallitus on laatinut uuden esiopetussuunnitelman 2-vuotiselle esiopetukselle, jota lähdetään syksyllä 2021 laajasti Suomessa hankkeena toteuttamaan. Myös Hämeenkyrössä on aiheellista käynnistää uuden opetussuunitelman mukaisen toiminnan valmistelut, mikä tarkoittaa mm henkilökunnan koulutusta ja toiminnan suuunnittelua. Parhaiten tähän toimintaan soveltuu varhaiskasvatuksen mitoituksella ja vastuualueella oleva toteutus. Pienenevät ikäluokat, eläköityvä henkilöstö ja tilojen tehokas käyttö luovat jatkossa haasteita toiminnan suunnitteluun. Varhaiskasvatuksen toteuttamana esioppilaat saavat laadukkaan opetuksen ja erityisesti sitä täydentävän varhaiskasvatuksen laadukkaana ja koulututetun henkilöstön tarjoamana valtakunnallisen mitoituksen mukaisesti ympäri vuoden, myös loma-aikoina. Henkilöstön työkierto auttaa työssäjaksamisessa ja tekee myös kunnan varhaiskasvatuksen tehtävistä kiinnostavampia, kun alan koulutetuista työntekijöistä kilpaillaan. 

Pohjaesityksen taloudelliset perusteet

Perusopetuksen palvelualueella on ollut sekä peruskoulun että esiopetuksen tarpeeseen 52 koulunkäynninohjaajaa, joista 31 on vakituisessa palvelussuhteessa. Esiopetuksen siirtyessä varhaiskasvatuksen vastuualueelle koulunkäynninohjaajien tarve vähenee, kun esiopetusta täydentävän toiminnan järjestämisvastuu poistuu perusopetukselta. Perusopetukseen jäävien koulunkäyntiohjaajien tarve on arvioitu olevan 37 koulunkäyntiohjaajan tehtävää. Tässä ohjaajaresurssimitoituksessa on arvioitu se, että kunta järjestää iltapäivätoiminnan omana toimintana.

Järjestämistavan muutoksella on vaikutusta perusopetuksen koulunkäynninohjaajien mitoitukseen. Perusopetuksen ohjaajaresurssin vähentämisellä saavutetaan noin 291 000 €/v henkilöstökulusäästö. Tämän lisäksi esiopetuksen siirtyessä varhaiskasvatuksen palvelualueelle 2 esiopettajan tarve vähenee. Tällä saavutetaan noin 99 200 €/v henkilöstökulusäästö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Hämeenkyrön kunnan esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään varhaiskasvatuksen vastuualueella 1.8.2021 alkaen.

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa Nordfors teki muutosesityksen, että esiopetus järjestetään perusopetuksen vastuualueella. Schroderus, Arhenius, Lepola ja Eloranta kannattivat esitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi,​ että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys,​ joten asiasta on äänestettävä. Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi, ​pohjaesitys on Jaa ja henkilön Nordfors esitys on Ei (Esiopetus järjestetään perusopetuksen vastuualueella).

Äänin Jaa 2,​ Ei 7 päätös hyväksyttiin muutosesityksen mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti muutosesityksen mukaisesti, että esiopetus järjestetään perusopetuksen vastuualueella.

Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kati Lahtinen jätti päätöksen jälkeen kirjallisen ponsiesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Sivistyslautakunta edellyttää, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajapinnassa on tehtävä yhteistyötä niin, että tavoitteet joustavasta esi- ja alkuopetuksesta toteutuvat. Toimintakulttuuria on kehitettävä niin, että sekä varhaiskasvatuksen että alkuopetuksen pedagogista osaamista hyödynnetään esikoululaisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamiseksi.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 22%

    Jouni Lampinen, Hannamaija Oinonen

  • Ei 7 kpl 78%

    Mirka Löf, Heidi Schroderus, Heimo Nordfors, Kati Lahtinen, Mauri Lepola, Pasi Eloranta, Päivi Arhenius