Sivistyslautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Sivistyslautakunnan uudet arviointikohteet toimintakaudelle 2021-2022

HMKDno-2017-480

Valmistelija

 • Matleena Ylitalo, talous- ja hallintopäällikkö, matleena.ylitalo@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnan hallintosäännön § 91 mukaan lautakuntien tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää toimintaa sekä päättää palvelualueellaan noudatettavista periaatteista ja yleisistä ohjeista. Lisäksi lautakuntien tehtävänä on vastata valtuuston palvelujen tuottamiselle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta. Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan arviointivelvoite sisältyy nykyisiin opetus- ja koulutuslakeihin, uuteen kirjastolakiin ja varhaiskasvatuslakiin. Arviointia suoritetaan sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla, ja sen tarkoituksena on varmistaa tavoitteiden toteutuminen ja toiminnan laatu. Arvioinnilla seurataan ja tuetaan myös toiminnan kehittämistä.

Toiminnan paikalliset järjestäjät velvoitetaan arvioimaan itse järjestämäänsä koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Sivistyslautakunnan vastuualueella arviointivelvoite koskee koko toimialaa.

Toimintakauden 2021-2022 kohteet ovat jatkoarviointia edellisen vuoden kohteille. Vastuualueiden esihenkilöiden esittämät arviointikohteet perustuvat muun muassa kuntastrategiaan, työtyytyväisyyskyselyihin, asiakaspalautteisiin sekä yksikköä koskeviin muihin ajankohtaisiin asiakirjoihin ja edellisellä toimikaudella esille nousseisiin erityisiin kohteisiin. Sivistyslautakunta on käsitellyt toimikauden 2020-2021 arviointiraportit kokouksessaan 26.5.2021 § 57.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Matleena Ylitalo

Sivistyslautakunta päättää

1. asettaa vastuualueiden esihenkilöiden esityksestä palvelustrategiaan perustuvat kauden 2021-2022 arviointikohteet seuraavasti:

 

Hallinto- ja toimistopalvelut

 • Lautakunnan päätöksentekoa tukevan tiedon riittävyys ja relevanssi 

 

Varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen
 • Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välinen yhteistyö

 

Esi- ja perusopetus

 • Oppilaskuljetukset nykyisillä sopimuksilla
 • Yhteiskoulun opetusjärjestelyt, viihtyvyys ja toiminnallisuus  
 • Digitaalisen opetuksen käyttö perusopetuksessa
 • Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välinen yhteistyö

 

Lukiokoulutus

 • Opetusjärjestelyt, viihtyvyys ja toiminnallisuus F.E. Sillanpään lukiossa
 • Lukion lähtötason ja yo-tuloksen vertailu

 

Elämänlaatupalvelut

 • Vapaaehtoistoiminnan ja kunnan palveluiden yhteensovittaminen
 • Käyttäjäaktiivisuuden seuraamisen tehostaminen

 

2. käsitellä vastuualueiden kirjalliset arviointiraportit keväällä 2022

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää talous- ja hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

vastuualueiden esihenkilöt