Perusturvalautakunta, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Tartuntatautilain mukaiset laajaan tartuntavaaraan liittyvät toimenpiteet

HMKDno-2020-448

Valmistelija

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Kuvaus

Viranomaisten yleiset velvollisuudet

Tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitettujen viranomaisten ja kuntien on järjestelmällisesti torjuttava tartuntatauteja sekä varauduttava terveydenhuollon häiriötilanteisiin. Kunnan on ryhdyttävä välittömiin toimiin saatuaan tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä.

Laajaan tartuntavaaraan liittyvät toimenpiteet

Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. (Tartuntatautilaki 58 §)

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian (COVID-19) pandemiaksi 11.3.2020. COVID-19 pandemiassa on kyse vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavasta, hyvin laajalle levinneestä vaarallisesta tartuntataudista.

Pirkanmaan koronaepidemia on STM:n luokituksen mukaan edelleen kiihtymisvaiheessa. Lisäksi huolta aiheuttaa koronaviruksen muuntuneet virustyypit, joiden tartuttavuus on alkuperäistä herkempää. Suomessa ja Hämeenkyrössä ovat alkaneet koronavirusrokotukset, joiden tavoitteena on saada väestöön laumasuoja epidemian tukahduttamiseksi.

Koronaviruksen ja sen muuntuneiden virustyyppien leviämisen rajoittamiseksi ja väestön rokotussuojan varmistamiseksi on tarpeen jatkaa rajoitteita. Rokotteiden saatavuudessa on ollut ongelmia eikä rokotukset ole edenneet tavoitellussa aikataulussa.

Tällä hetkellä aluehallintoviraston (Avi) päätöksen nojalla Pirkanmaalla kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella 1.3.2021 saakka.

Enintään kymmenen hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Avi suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Pandemiatilannetta Hämeenkyrössä on käsitelty kunnan johtoryhmässä viikoittain. Hämeenkyrö hyödyntää rajoituksia esittäessään Pirkanmaan alueellisen pandemiaryhmä ”koronanyrkin” ja AVI:n ohjeita ja määräyksiä. Kunnan johtoryhmässä tehtyjen linjausten perusteella perusturvalautakunta jatkaa päätösesityksessä olevien toimintayksiköiden sulkua tietyin poikkeuksin 8.3.2021 saakka.   

Hallintosäännön 100 §:n mukaan perusturvalautakunta toimii tartuntatautilain mukaisena kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.

Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää

  1. jatkaa kunnan kehitysvammaisten työtoiminnan ja ikäihmisten päivätoiminnan, Oikopolun nuorisotilan ja liikuntatilojen (Kosken Syke, koulujen liikuntasalit ja kuntosalit) sulkua 8.3.2021 saakka. Sulku ei koske alle 20 vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa, kun toiminnassa toteutetaan annettuja turvaohjeita ja henkilömääriä.
  2. tarkastaa pykälän välittömästi
  3. panna päätöksen täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla
  4. antaa päätöksen välittömästi tiedoksi kunnan johtoryhmälle

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnan johtoryhmä