Perusturvalautakunta, kokous 3.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Lausuntopyyntö Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2020-2025

HMKDno-2020-185

Valmistelija

 • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Kuvaus

Terveydenhuoltolain 34 § edellyttää laatimaan valtuustokausittain alueellisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, jossa sovitaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien välisestä ja kuntien ja sairaanhoitopiirin välisestä yhteistyöstä. Suunnitelma on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella on vuodesta 2006 alkaen laadittu terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelmassa on sovittu mm. kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä sekä tarvittavasta yhteistyöstä olennaisten toimijoiden kesken.

Viimeisin Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma laadittiin vuosille 2017–2019 ja hyväksyttiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.12.2017. Valmistelun aikaisen alueellisen yhteistyön tuloksena syntyi toive sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä järjestämissuunnitelmasta. Lait eivät velvoita kuntia laatimaan sosiaalipalveluista järjestämissuunnitelmaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen yhdessä nähtiin kuitenkin tärkeänä ja edesauttavan integraatiota ja palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on strateginen palveluiden kehittämisen ja alueellisen yhteistoiminnan asiakirja. Sen avulla voidaan myös edistää tuloksellisuutta palveluissa.  Suunnitelman laadinta on myös yhdistetty Pirkanmaalla toteutettavaan kuntavetoisen sote-muutoksen sisältöihin ja suunnitelmiin sekä valtakunnallisiin tiedossa oleviin kehityshankkeisiin, kuten tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan, jonka rahoitushakuihin liittyvät kehittämistoimenpiteet on otettu huomioon.

Järjestämissuunnitelmassa kunkin palvelukokonaisuuden osalta on esitelty palveluiden nykytilanne, palveluihin kohdistuvat mahdolliset valtakunnalliset hankkeet tai hallitusohjelman kehittämistarpeet. Näistä on johdettu Pirkanmaalla toteutettavat ja suunnitelmaan kirjatut kehittämistoimenpiteet.

Palveluiden järjestämisen esittely koostuu seuraavista palvelukokonaisuuksista:

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • perusterveydenhuollon ja suunterveyden palvelut
 • erikoissairaanhoidon palvelut
 • päivystys, kiireellinen ensihoito
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • aikuisten psykososiaalisen tuen palvelut
 • ikäihmisten palvelut
 • vammaisten palvelut
 • kuntoutus
 • tukipalvelut
 • ict ja tiedolla johtaminen

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan liitto ovat pyytäneet kuntia ja muita tahoja antamaan lausuntonsa järjestämissuunnitelmasta 18.6.2020 mennnessä.

Hämeenkyrön kunnan lausunto Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2020-2025:

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palveluiden asiakaslähtöinen, sujuva, tarkoituksenmukaisia palveluja tuottava, siten tuloksellinen ja taloudellisesti kannattava toiminta varmistuu parhaiten yhteisellä strategisella suunnittelulla, suunnitelman toteuttamisella ja seurannalla. Tämä Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen järjestämissuunnitelma on yksi keino, jolla tavoite voidaan paremmin saavuttaa. On hyvä, että suunnitelmaan on nivottu tulevat kehityshankkeet ja niiden rahoitus. Yhtä tärkeää strategisen suunnittelun ohella ovat suunnitelmasta löytyvät tavoitteet ja mittarit sekä niiden arviointi ja seuranta.

Jotta tulevaisuudessa palveluiden laatua voidaan ylläpitää huomioiden myös talouden kantokyky, tulee järjestämissuunnitelmassa huomioida riittävällä tasolla kokonaistalouden näkökulma jo hoidon ja palvelun alkuvaiheen suunnittelussa. Etenkin terveydenhuollon palveluissa kuntatalouden näkökulmasta taloudellisten kysymysten esiin nosto vasta palvelusopimuksia tehtäessä on usein myöhäistä, jos esimerkiksi käypähoitosuosituksissa tai hoitopoluissa on valittu hoitolinjauksia, jotka nostavat merkittävästi hoidon kustannuksia ilman riittävää varmuutta ja tietoa siitä, että hoidon vaikuttavuudesta tai kokonaiskustannuksista on tehty riittävät selvitykset. Riittävällä vertailutiedolla kokonaisvaikutusten arvioinnista päästäisiin ehkä myös paremmin lopputulokseen, joka vähentäisi keskustelua kustannusten jakautumisesta eri palveluiden tuottajien kesken.

Järjestämissuunnitelmassa erikoissairaanhoidon palveluista annetaan vahvasti se kuva, että palveluntuotanto kuntayhteistyössä on vain ja ainoastaan julkisen erikoissairaanhoidon palveluiden tuottajan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin varassa. Maakunnallisen erikoissairaanhoidon palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa tulee myös antaa selvä ymmärrys siitä, että monet kunnat hankkivat peruserikoissairaanhoidon ja lyhytjälkihoitoisen kirurgian palveluita palveluseteleillä yksityisiltä toimijoilta. Tämän toiminnan tavoitteena on osaltaan vahvistaa hoidon jatkumista perusterveydenhuollon palveluna, parantaa hoitoon pääsyä, olla kustannustehokasta ja vapauttaa vaativan erikoissairaanhoidon resurssia asianmukaiseen käyttöön. Talouden näkökulmasta olisi hyvä arvioida myös sitä, onko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kannattavaa yrittää tarjota kaikkea perustason erikoissairaanhoidon palvelua koko maakunnan alueella pois lukien digitaaliset etäpalvelut.

Suunnitelmassa tulisi huomioida riittävällä tavalla alueen erilaisuudet palveluiden tuottamisessa, asukasprofiileissa ja -määrissä. Mittareissa ei siten tarvitsisi olla suoraa viittausta eri ammattilaisten määrään, esimerkkinä terveyskeskussairaaloissa työskentelevät geriatrit, vaan mitata esim. tarpeenmukaisten geriatristen konsultaatioiden saatavuutta. Vaikka terveyskeskussairaaloissa hoidettavien potilaiden ikäprofiili on geriatrinen, niin sairauskirjo on monien eri erikoisalojen osaamista vaativaa, ei välttämättä erityisesti geriatrian erikoislääkärin pätevyyttä vaativaa. Järjestämissuunnitelman maininta terveyskeskussairaaloiden geriatrien määrästä voidaan tulkita myös siten, että on näyttöä siitä, että geriatrian erikoislääkäri hoitaa terveyskeskussairaaloiden potilaat kokonaistaloudellisemin ja vaikuttavammin kuin esimerkiksi yleislääketieteen erikoislääkäri. Perustason palveluita ei tule vaativuudeltaan profiloida erikoissairaanhoidon erikoisalojen mukaisesti. Tällaisilla järjestämissuunnitelman kirjauksilla on vaikutusta kuntatalouteen etenkin, jos ammattihenkilöstön saatavuudessa on vajetta. Mittarina perusterveydenhuollossa työskentelevien geriatrien määrä ei kuvaa palveluiden laatua, mutta voi antaa järjestämissuunnitelman seurannassa eriarvoisen kuvan perustason palveluista. Sen sijaan eri organisaatioiden monipuolisilla lisäpätevyyksillä voidaan hyödyntää maakunnassa erikoisalakohtaisia konsultaatioita, joilla voidaan saada monipuolisempia palveluja tarpeeseen ja ehkäistä kustannusten kasvua.

Jossain mittareissa aikatavoitteita voitaisiin jopa hieman täsmentää, viiden vuoden suunnitelma-aika joidenkin tavoitteen toteutumiseen on melko pitkä, tavoitteellisuutta voisi lisätä täsmällisillä vuosiluvuilla. Lisäksi tavoite, jonka toteutuminen todetaan vain kyllä/ei vaihtoehdoilla, voi olla riittämätön kannustavuudeltaan ja sellaiset voivat jäädä ns. kestohankkeiksi. Esimerkkinä tästä voidaan mainita alueellisen kuvantamisen hanke, joka on ollut käynnissä useita vuosia. Siihen voisi määritellä täsmällisemmän aikatavoitteen samoin kuin lasten oikeudellisiin palveluihin.

Kaiken kaikkiaan Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on askel kohti parempaa yhteistä näkemystä palveluiden tuottamisesta ja seurannasta ja se antaa hyvän pohjan palveluiden yhteiselle suunnittelulle ja toteuttamiselle.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan liiton lausuntopyyntö ja Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman luonnos vuosille 2020-2025 ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2020-2025 selosteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus