Perusturvalautakunta, kokous 3.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kotikunnalta, ulkomaalaiselta ja sotilasvammalain perusteella perittävät maksut 2020

HMKDno-2020-202

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki ja kotikuntalaki määräävät kuntien välisistä maksuvelvoitteista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä. Kunnan tulee järjestää kiireellinen sairaanhoito ja sosiaalipalvelut kotikunnasta riippumatta. Lisäksi edellä mainitut lait antavat oikeuksia valita kiireettömiä palveluja muunkin kuin kotikunnan tuottamana. 

Palvelun tuottaneella kunnalla on oikeus laskuttaa kotikuntaa, minkä vuoksi palveluille on laskettu niiden tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaiset hinnat. Ne perusturvat vuoden 2019 tilinpäätöstietoihin ja toteutuneisiin käynteihin ja hoitopäiviin. Terveydenhuollon hintojen laskennassa on sovittu Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Ylöjärven kanssa yhtenäisistä laskentaperusteista. 

Terveydenhuollon kiireellisen hoidon käyntihintoja sovelletaan myös Kelalta laskutettaviin ulkomailla kotipaikan omaaviin henkilöihin sekä ulkomailla kotipaikan omaaviin henkilöihin, jotka eivät kuulu Kelan korvauksen piiriin tai heillä ei ole esittää EU:n sairaanhoitokorttia tai muuta matkustusasiakirjaa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta vahvistaa 1.6.2020 alkaen liitteen mukaiset maksut vieraskuntalaisille annetuista palveluista, lakisääteisen vakuutuksen piiriin kuuluvien hoidosta, sotilasvammalain mukaisesta laskutuksesta ja ulkomailla kotipaikan omaaville henkilöille, joilla ei ole EU:n sairaanhoitokorttia, annetusta hoidosta.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

terveyskeskusavustaja Haukipää, atk-kanslisti Urpanen, toimistosihteeri Nimell, hammashoitaja Koro