Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto

HMKDno-2021-22

Valmistelija

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kanta-palvelut ovat Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ylläpitämiä palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).

Kanta-palveluiden keskeisiä palveluja ovat asiakas- ja potilastiedon sähköinen arkistointi, sähköiset reseptit ja kansalaisen Omakanta, jonka välityksellä kansalainen voi tarkastella omia terveydenhuollon tietojaan. Perusturvalautakunta on 12.6.2013 § 33 käsitellyt terveydenhuollon Kanta-arkistoon liittymisen. Hämeenkyrön kunta on liittynyt terveydenhuollon osalta Kanta arkistoon 22.5.2014.

Kanta-arkistoon liittyminen laajenee myös sosiaalihuollon asiakastietoihin. Kanta-palvelu mahdollistaa keskitetyn sähköisten sosiaalihuollon asiakastietojen ympärivuorokautisen käytön ja pysyvän säilyttämisen valtakunnallisesti. Arkistoon tullaan tallentamaan kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät asiakasta koskevat asiakasasiakirjat. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto on ollut mahdollista vuodesta 2018 alkaen ja Omakanta vuodesta 2020 alkaen.

Liittymisvelvoitteesta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tullaan säätämään uudistuvassa laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Lakiehdotus on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä ja sen mukaan julkisen sosiaalihuollon palvelunantajan on liityttävä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen asiakastietojen arkistointipalveluun viimeistään 1.9.2024 mennessä. Myös laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ja sen edellyttämät muutokset 1.1.2021 mennessä, kuten palvelutehtäväluokitus ja käyttöoikeuksien uudelleenmäärittelyt, ohjaavat sosiaalihuollon organisaatioita valtakunnallisen arkiston käyttöönottoon.

Vuoden 2020 alusta lukien voimaan tullut laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen tulee säilyttää sähköisesti laatimansa asiakirjat. Sähköiseen arkistointiin liittymisessä noudatetaan kahden vuoden siirtymäaikaa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden - ja hyvinvoinninlaitos THL, kansaneläkelaitos (Kela) ja Kansallinen arkisto ovat yhdessä linjanneet, että Kanta-palveluiden terveydenhuollon potilas- ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto ovat ainoa ratkaisu säilyttää pysyvästi sosiaali- ja terveydenhuollossa syntyviä asiakas- ja potilastietoja.

Pirkanmaalla on sovittu, että alueelle myönnettyä Komas-hankkeen valtionosuutta voidaan käyttää tietyiltä osin sosiaalihuollon Kanta-arkistoon liittyviin kustannuksiin. PirSote ja Komas-hankkeista on tehty aiemmin omat sopimukset. Pirkanmaan kunnat, joissa sosiaalipalveluissa on käytössä Effica-asiakastietojärjestelmä, toteuttavat liittymisprojektin yhteistyönä. Samanaikainen liittyminen mahdollistaa yhteisen valmistelutyön ja projektijohtamisen ja säästää kustannuksia. Hämeenkyrön on tarkoitus muiden Effica-tietojärjestelmäkuntien lailla liittyä sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon 10. aallossa eli 1.2.2021-31.12.2021 välisenä aikana. Ilmoittautuminen kyseiseen aaltoon tapahtuu 31.1.2021 mennessä.

Kunnan talousarviossa on varattu määrärahaa hankkeen toteuttamiseen.

Sosiaalihuollon Kanta-arkiston käyttöönotto edellyttää organisaatiolta hallinnollista päätöstä Kanta-palveluihin liittymisestä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää

  1. liittyä sosiaalihuollon Kanta-arkistoon 10 aallossa eli 1.2.-31.12.2021 välisenä aikana
  2. antaa sosiaalihuollon Kanta-arkistoon liittymiseen liittyvän nimenkirjoitusoikeuden sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja Soukolle
  3. tarkastaa pykälän välittömästi

Tiedoksi

Matti Karvonen, Pikassos, sosiaalityön päällikkö Jokimaa-Frusti, sosiaalityöntekijä Kinnunen