Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2020-2025

HMKDno-2020-185

Valmistelija

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Kuvaus

Terveydenhuoltolain 34 § mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelmassa sovitaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien välisestä ja kuntien ja sairaanhoitopiirin välisestä yhteistyöstä. Lait eivät velvoita kuntia laatimaan vastaavaa järjestämissuunnitelmaa sosiaalipalveluista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen alueellisesti yhteistyössä nähtiin kuitenkin tärkeänä ja edesauttavan integraatiota ja palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistetyn järjestämissuunnitelman laadinta hyväksyttiin Pirkanmaan kuntajohtajien kokouksessa 25.10.2019, ja se päätettiin laatia vuosille 2020–2025. Suunnitelman laadinta yhdistettiin sisällöllisesti Pirkanmaalla toteutettavaan kuntavetoisen sote-muutoksen sisältöihin ja suunnitelmiin sekä valtakunnallisiin tiedossa oleviin kehityshankkeisiin, kuten tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmaan.

Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta pyydettiin kunnilta lausunnot 18.6.2020 mennessä. Hämeenkyrön kunnanhallitus päätti lausunnosta 15.6.2020. Kaikkien kuntien lausunnot käsiteltiin järjestämissuunnitelman ohjausryhmässä 14.8.2020, ja lausunnoilla ollut suunnitelma päivitettiin hyväksyttyjen täsmennysten osalta. 

Järjestämissuunnitelma hyväksyttiin terveydenhuollon järjestämissuunnitelman osalta Pshp:n valtuustossa 12.10.2020. Sairaanhoitopiirin hyväksynnän jälkeen järjestämissuunnitelma tulee hyväksyä Pshp:n alueen kunnissa sosiaalipalveluiden ja muiden kuntien järjestämisvastuulla olevien, järjestämissuunnitelmassa mainittujen, palveluiden osalta.

Järjestämissuunnitelman 2020–2025 toimeenpanon seurannasta vastaa alueellisesti jatkossa uusi nimettävä sosiaali- ja terveydenhuollon seurantaryhmä. Järjestämissuunnitelman ohjausryhmänä toimii Pirkanmaan järjestämisvastuussa olevat sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajat -ryhmä, johon kuuluu myös nimetyt Pshp:n edustajat. 

Hämeenkyrön perusturvalautakunnan mielestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma edistää asiakaslähtöistä palvelua Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta 

  1. merkitsee tiedoksi Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman terveydenhuoltoa koskevan osuuden
  2. hyväksyy Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman sosiaalihuoltoa koskevan osuuden

 

Päätös

Hyväksyttiin.