Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Hämeenkyrön mielenterveys- ja päihdeohjelma 2021-2025

HMKDno-2019-459

Valmistelija

  • Kati Kola-Huhtala, hoitotyön päällikkö, kati.kola-huhtala@hameenkyro.fi

Kuvaus

Lainsäädäntö velvoittaa kuntia tekemään mielenterveys- ja päihdetyötä sekä järjestämään mielenterveys- ja päihdepalveluita sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden lainsäädännöllinen tausta on perustuslain (731/1999) 19.3§ ssä, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Valtuusto hyväksyi 27.4.2015 Hämeenkyrön mielenterveys- ja päihdeohjelman vuosille 2015-2018. Ohjelmassa asetettiin kehittämistavoitteet ja niitä vastaavat toimenpiteet kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluille. Perusturvalautakunta vastaa ohjelman seurannasta, arvioimisesta ja päivittämisestä. Ohjelma tulee päivittää ja sitä varten tulee asettaa työryhmä.

Perusturvalautakunta asetti työryhmän kokouksessaan 20.11.2019 Hämeenkyrön mielenterveys- ja päihdeohjelman päivittämiseksi. Perusturvalautakunta päätti myös määrätä työryhmän tehtäväksi tuottaa esitys Hämeenkyrön mielenterveys- ja päihdeohjelmaksi 31.12.2020 mennessä. Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja työryhmään on kutsuttu kuulemista varten asiantuntijoita tuomaan näkemyksensä ja lausuntonsa ohjelmaan.

Mielenterveys ja päihdeohjelman tavoitteissa painotetaan ennaltaehkäisevää työtä kunnan asukkaiden mielenterveyden edistämisen ja päihteiden käytön ehkäisyn näkökulmasta: ​

  • Kaikissa kunnan palveluissa huomioidaan ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma. Ehkäistään kuntalaisten päihteiden käyttöä ja edistetään mielenterveyttä tarjoamalla vaihtoehtoisia toimintamuotoja ja mielekkäitä vapaa-ajanviettotapoja. ​
  • Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus päästä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä tuotetaan palvelut mahdollisimman kattavasti kunnan omana toimintana.​
  • Varmistetaan henkilökunnan riittävä osaaminen tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia​.
  • Panostetaan ehkäisevään päihdetyöhön suunnitelmallisesti ja lainsäädännön mukaisesti.

Mielenterveys ja päihdeohjelmassa on esitetty mielenterveys- ja päihdepalveluiden tavoitteet, toimenpiteet, vastuutaho ja seuranta vuosille 2021-2025 ikäryhmittäin.

Oheismateriaalina on päivitetty mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2021-2025.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättä 

  1. hyväksyä osaltaan mielenterveys- ja päihdeohjelman
  2. antaa mielenterveys- ja päihdeohjelman kommentoitavaksi kunnan nettisivuilla ennen hallituskäsittelyä
  3. lähettää mielenterveys- ja päihdeohjelman hallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi

Päätös

Hyväksyttiin.