Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021

HMKDno-2020-438

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) on tehty muutoksia. Kyseessä on asiakasmaksulainsäädännön osittaisuudistus. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2021 alkaen lukuun ottamatta maksukattoa koskevia muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.1.2022. Maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. Sosiaali- ja terveyden huollon asiakasmaksuista annettuun asetukseen (912/1992) tehdään yhtäaikaisesti lain voimaan tulon kanssa muutokset siltä osin kuin asetuksen sääntely siirtyy lakiin.

Asiakasmaksut ja niitä koskevat päätökset tulee päivittää muuttuneen lainsäädännön mukaiseksi 1.7.2021 lukien. Maksukaton osalta muutokset huomioidaan 1.1.2022 lukien.

Lainsäädäntömuutoksilla laajennetaan terveyspalvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistetaan maksuja. Maksukaton piiriin tulee 1.1.2022 alkaen aiempaa enemmän maksuja, esimerkiksi suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut.

Laki määrää jatkossa myös pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen asumispalveluiden maksuista, jotka ovat aiemmin puuttuneet kokonaan asiakasmaksulainsäädännöstä ja kuntien välillä on ollut suuria vaihteluita.

Palveluasumisen maksuissa sovelletaan kahdenlaisia maksuperusteita. Ns. tavallisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät samalla tavalla kuin jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuissa. Ympärivuorokautisessa eli ns. tehostetussa palveluasumisessa maksut määräytyvät pitkälti samalla tavalla kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa.

Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun enimmäismaksuprosentit määräytyvät nykyistä tarkemmin tuntien mukaan. Lain mukaan säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen tulojen perusteella ja palvelun käyttäjän palvelutuntien mukaan, mikäli vain toinen puolisoista saa palvelua. Hämeenkyrössä kotihoidon maksu on aiemmin määräytynyt vain palvelua saavan henkilön tulojen perusteella, puolison tuloja ei ole maksua määrättäessä huomioitu.

Maksuttomiin sosiaalipalveluihin ei ole tehty muutoksia, joten esimerkiksi vammaispalveluiden maksuihin ei uudistuksessa tule muutoksia.

Asiakasmaksulainsäädännön yleisperiaate on edelleen, että kunta voi periä maksuja sosiaali- ja terveyspalveluista, ellei niitä ole laissa säädetty maksuttomaksi. Laissa säädetään tiettyjen palveluiden enimmäismaksuista. Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla kuitenkin enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Kunta voi päättää periä laissa säädettyä pienempiä maksuja tai palvelun järjestämisestä maksutta.

Hämeenkyrön sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat lainsäädännön enimmäismääriin. Asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen ovat liitteenä. Oheismateriaalina on esimerkkilaskelmat kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen maksujen muutoksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Vastuualueiden ja osavastuualueiden esihenkilöt, laskuttajat