Perusturvalautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Hämeenkyrön hybridiyksikön palvelusopimuksen päivitys

HMKDno-2016-189

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Nyt vuonna 2020 tilanne Suomessa toimivien maahanmuuttoyksiköiden kohdalla on toinen kuin vuonna 2017. Kansainvälisen suojelun hakemukset ovat vähentyneet vuoden 2015 huipputasolta (32.000 hakemusta) ensin 4000-5000 vuosittaisen hakemuksen tasolle ja nyt viimeisen 12 kuukauden aikana jätettyjen hakemusten määrä on vähentynyt 3615 hakemuksen tasolle. Yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden hakemusmäärä on laskenut 3000 vuosittaisen hakemuksen (2015) tasolta noin 100-160 vuosittaisen hakemuksen tasolle. Tämä on vähentänyt oleellisesti myös vastaanottokeskusten lukumäärää. Suomessa toimii nyt 30 vastaanottokeskusta, joista kahdeksasta on jo tehty lakkauttamispäätös. Toiminnassa olevia alaikäisyksiköitä on enää seitsemän, joista yksi on Hämeenkyrön hybridiyksikkö (Espoo, Hämeenkyrö, Kotka, Oulu, Turku, Vantaa ja Vöyri). Hybridiyksikköjä näistä ovat ainoastaan Hämeenkyrö, Kotka ja Vöyri. Hybridiyksiköllä tarkoitetaan alaikäisyksikön (ryhmäkodin) ja perheryhmäkodin muodostamaa toiminnallista yhdistelmää, jossa nuori jatkaa asumistaan aluksi turvapaikanhakijavaiheessa että myös oleskeluluvan saatuaan. Hämeenkyrössä toiminnan piiriin kuuluvat myös tukiasuminen ja itsenäisen asumisen jälkihuolto. Tämä mahdollistaa jokaiselle nuorelle toiminnallisen kokonaisuuden useiden vuosien ajaksi, ilman että nuoren pitää muuttaa toiseen yksiköön/kuntaan.

Se, että Hämeenkyrön yksikkö on yksi maamme kolmesta hybridiyksiköstä, edellyttää sitä, että sopimusten ajantasaisuudesta on huolehdittava. Sopimusrakenne uudistettiin 2017 niin, että pääsopimuksessa palvelun tilaajina ovat Pirkanmaan Ely-keskus ja Maahanmuuttovirasto, jotka myös kustantavat koko palvelutoiminnan. Ryhmäkotien toimintaa koordinoi Maahanmuuttovirasto ja perheryhmäkotien Ely-keskukset. Sopimuksella Hämeenkyrön kunta on ottanut järjestämistehtävän hoitaakseen ja on koko ajan tuottanut sen niin, että palveluntuottajana on toiminut SPR:n Hämeen piiri. Tästä tuottamistehtävästä on sovittu pääsopimusta täydentävällä kunnan ja SPR:n välisellä palvelusopimuksella, jonka hyväksyy perusturvalautakunta.

Tätä sopimusrakennetta ei ole nyt tarpeen muuttaa mutta sopimusten sisältöä tulee ajantasaistaa. Oleellisin kohta toiminnan laajuudesta pysyy samassa suuruusluokassa kuin aiemminkin:

”Hämeenkyrön kunta järjestäjänä ja Suomen Punainen Risti palveluntuottajana järjestävät vastaanottolain mukaisen vastaanoton sekä ryhmä- ja perheryhmäkotiasumisen 40 alaikäiselle ilman huoltajaa Suomeen tulleelle, vastaanottolain 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuille henkilöille, jotka ovat merkitty vastaanottokeskuksen asiakkaiksi vastaanoton asiakasrekisteriin (UMAREK) tai asuvat vastaanottokeskukselle virallisesti ilmoitetussa osoitteessa yksityismajoituksessa. Palvelu tuottaminen tapahtuu nykyisten sopimusten korvaamisesta ja yhdistämisestä huolimatta toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi vähintään nykyisen sopimuksen irtisanomisajan Suomen Punaisen Ristin toimesta (erillinen palvelusopimus) edellyttäen, että toiminnan kustannukset korvataan Hämeenkyrön kunnalle valtion varoista. Vaihtoehtoisesti kunta voi kilpailuttaa palvelutuotannon tai järjestää tämän sopimuksen mukaisen toiminnan myös omana toimintana edellyttäen, että toiminnan kustannukset korvataan Hämeenkyrön kunnalle valtion varoista.”

”Vastaanottotoiminta järjestetään ryhmä- ja perheryhmäkodista ja tukiasunnoista muodostuvassa yhdistelmämuodossa eli ns. hybridimuotoisesti = jäljempänä hybridiyksikkö. Asiakkaat voivat jatkaa asumista samassa yksikössä oleskeluluvan saamisen jälkeen kunnes he täyttävät 18 vuotta. 18 vuotta täyttäneille Hämeenkyröön jääville nuorille järjestetään tarpeen mukaan jälkihuollon tukitoimia 25 ikävuoteen saakka.”

Sopimusmuutoksia on myös yhteyshenkilöissä ja toimipisteissä, jotka määritellään sopimuksen liitteessä.

Kunnan talousarviossa Hybridiyksikön talousarvio sisältyy perusturvan palvelualueelle perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueelle. Hybridiyksikön kokonaismenot vuodelle 2021 on 2,2 milj. euroa ja valtion korvaukset kattavat kokonaan hybridiyksikön ylläpidon ja nuorten jälkihuollon kustannukset. Lisäksi valtio korvaa talousarviossa ennakoimattomat lakisääteiset erityiskustannukset. Hybridiyksikön työntekijämäärä on sovittu lastensuojelulaitosmitoitusta mukaillen: perheryhmäkoti 1 htv/asiakas, tuettu asuminen 0,7 htv/asiakas ja jälkihuolto 0,1 htv/asiakas. Marraskuussa 2020 yksikkö työllistää 20 työntekijää. Hybridiyksikön asukasmäärä on vuonna 2020 ollut keskimäärin 17-20 asukasta perheryhmäkodissa ja keskimäärin 10 asiakasta tuetussa asumisessa. Koska asumismuodot ovat ikäsidonnaisia, asiakasmäärät vaihtelevat vuosittain.

Liitteenä on sopimus hybridin ylläpidosta sekä sen toimintaa kuvaava Powerpoint esitys.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy sopimuksen hybridiyksiköstä ja antaa allekirjoitusoikeuden kunnanjohtajalle.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Valmistelija

  • Taija Jokimaa-Frusti, sosiaalityön päällikkö, taija.jokimaa-frusti@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.11.2020 päättänyt päivittää Maahanmuuttoviraston, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin välisen sopimuksen ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten vastaanottokeskustoiminnasta ja asuinyksikön (hybridiyksikkö) ylläpidosta.

Sopimuksessa ovat tilaajina Maahanmuuttovirasto ja Pirkanmaan ELY-keskus, palvelun järjestäjänä Hämeenkyrön kunta ja palvelun tuottajana Suomen Punainen Risti, Hämeen piiri. ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA) korvaa Hämeenkyrön kunnalle vastaanotosta, hybridiyksikön ylläpidosta sekä nuorten jälkihuollosta aiheutuvat, hyväksyttyyn talousarvioon perustuvat todelliset kustannukset sopimuksen voimassaoloaikana. Lisäksi KEHA-keskus ja ja/tai Maahanmuuttovirasto vastaavat talousarviossa ennakoimattomien lakisääteisten erityiskustannusten korvaamisesta.

Hämeenkyrön kunta järjestäjänä ja Suomen Punainen Risti palveluntuottajana ovat sitoutuneet järjestämään vastaanottolain mukaisen vastaanoton sekä ryhmä- ja perheryhmäkotiasumisen 40 alaikäiselle ilman huoltajaa Suomeen tulleelle lapselle tai nuorelle. (Vastaanottolaki 3 §:n 1 ja 2 kohta). Vastaanotto järjestetään ryhmä- ja perheryhmäkodista ja tukiasunnoista muodostuvassa yhdistelmämuodossa eli ns. hybridimuotoisesti.

Hybridiyksikön kokonaismenot vuodelle 2021 on 2,2 milj. euroa ja valtion korvaukset kattavat kokonaan Hybridiyksikön ylläpidon ja jälkihuollon kustannukset.

Kunnan ja SPR:n päivitetty sopimus alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten vastaanotosta ja ryhmä- ja perheryhmäkotitoiminnasta sekä heidän tukiasumisesta ja jälkihuollosta on liitteenä.

Kunnanhallituksen hyväksymä sopimus hybridiyksikön ylläpidosta on oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää

  1. hyväksyä Hämeenkyrön kunnan ja SPR:n välisen sopimuksen alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten vastaanotosta ja ryhmä- ja perheryhmäkotitoiminnasta sekä heidän tukiasumisesta ja jälkihuollosta
  2. oikeuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

sosiaalityön päällikkö Jokimaa-Frusti, toimistosihteeri Uppa