Kunnanvaltuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Hyvinvoinnin vuosiraportti 2019

HMKDno-2020-62

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina Paloranta, talousjohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Terveydenhuoltolain 12 § mukaan kunnan tulee seurata asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.2.2017 laajan hyvinvointikertomuksen vuosille 2017 - 2020 ja hyvinvoinnin vuosiraportin vuodelle 2018  alkuvuonna 2019 pidetyssä kokouksessa. Asiakirjat ovat luettavissa verkko-osoitteesta www.hyvinvointikertomus.fi kuntavalinnalla Hämeenkyrö.

Hyvinvointiryhmä on laatinut hyvinvointiraportin vuodelta 2019, joka on liitteenä.   

Kunnan toiminnan tarkoituksena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Työtä tehdään monilla elämän alueilla. Hyvinvointiraportissa on esitetty mm. seuraavia kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavia asioista. 

  • enemmistö lapsista, nuorista ja perheistä voi hyvin
  • tupakan ja tupakkatuotteiden käyttö on kasvussa
  • työttömien määrä on kasvanut vuoden 2019 lopussa mutta vuositasolla työttömyys väheni 10 % vuodesta 2018 vuoteen 2019
  • hyvinvointityötä on kehitetty, yhteistyö yhdistysten kanssa tiiviimpää

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää Hyvinvoinnin vuosiraportin 2019 valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Hallitus 2.3.2020, 30 §.

Päätösehdotus

Hallitus esittää Hyvinvoinnin vuosiraportin 2019 valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valtuusto hyväksyi ryhmänjohtajien ponnen: 

"Ryhmänjohtajat ovat palaverissaan 4.3.2020 päättäneet edellyttää, että sivistys- ja perusturvalautakunnat tekevät hyvinvointikertomuksessa esiin nostettujen asioiden osalta yhteistyötä ja raportoivat yhteisesti valtuustolle viimeistään kesäkuun 2020 kokouksessa, minkälaisiin toimiin hyvinvointikertomuksessa esiin nostettujen asioiden tiimoilta ryhdytään."

Tiedoksi

Lautakunnat (mukaan lukien tarkastuslautakunta)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)