Kunnanvaltuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Eronpyyntö luottamustoimesta; Saija Palonen

HMKDno-2017-67

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina Paloranta, talousjohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Saija Palonen on lähettänyt kirjeen 12.12.2019, jossa hän anoo eroa Hämeenkyrön kunnan valtuustosta ja muista luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi 16.12.2019 alkaen.

Saija Palonen on teknisen lautakunnan jäsen sekä Kokoomuksen 1. varavaltuutettu.

Teknisen lautakunnan täydennysvaalia tehdessä täytyy ottaa huomioon tasa-arvolaki. Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä, kumpiakin vähintään 40 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se

  1. myöntää eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä Saija Paloselle
  2. valitsee uuden jäsenen tekniseen lautakuntaan Palosen tilalle
  3. toteaa Kokoomuksen 2. varavaltuutetun Anssi Juntusen nousevan 1. varavaltuutetuksi, Erkki Norokorven 2. varavaltuutetuksi sekä Turo Antilan 3. varavaltuutetuksi

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Hallitus 20.1.2020, 3 §

Päätösehdotus

Hallitus esittää valtuustolle, että se

  1. myöntää eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä Saija Paloselle
  2. valitsee uuden jäsenen tekniseen lautakuntaan Palosen tilalle
  3. toteaa Kokoomuksen 2. varavaltuutetun Anssi Juntusen nousevan 1. varavaltuutetuksi, Erkki Norokorven 2. varavaltuutetuksi sekä Turo Antilan 3. varavaltuutetuksi

Päätös

Hyväksyttiin kohdat 1 ja 3.  Valittiin teknisen lautakunnan jäseneksi Tarja Soukko, varajäseneksi Pauliina Mansikkamäki. 

Tiedoksi

Saija Palonen, valittu, varavaltuutettu Juntunen, varavaltuutettu Norokorpi ja varavaltuutettu Antila, tekninen lautakunta, toimistosihteeri Vuorinen, hallintopalvelusihteeri Myllymäki

Muutoksenhaku

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi
puh: 029 56 42200/vaihde
faxi: 029 56 42269

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika on 30 päivää.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutosvaatimus perusteineen sekä
  • valittajan nimi ja kotikunta, sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valituskirjan laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjassa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Vali­tusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 §:n mukaisesti.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan­nusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (tuomioistuinmaksulaki 1.1.2016) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Postiosoite: Hämeenkyrön kunta, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköposti: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: 03 565 23000