Kunnanvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ympäristöterveydenhuollon sopimuksen päivittäminen 2021

HMKDno-2021-234

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen täydentäminen tartuntatautien torjunnan osalta

Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi tartuntatautilakiin on tehty rajoituksiin ja niiden valvontaan liittyviä muutoksia. Aluehallintovirasto ja kunta valvovat toimialueellaan yleisiä tiloja koskevien velvoitteiden ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamista. Tähän liittyvät valvonta, tarkastukset sekä hallinnolliset pakkokeinot. Kuntien tartuntataudeista vastaavilla toimielimillä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta valvonnan suorittamiseen ja tarkastustoimintaan, joten luontevin toteuttajataho kyseisille toimille olisi ympäristöterveydenhuolto. Sen mahdollisuus toteuttaa kyseisiä tehtäviä tarkoituksenmukaisesti vaatii kuitenkin toimivallan siirtoa. Tarkastustoimivallan lisäksi ympäristöterveydelle on mahdollista siirtää pakkokeinotoimivaltaa määräysten antamisen osalta.

Ympäristöterveys Pirtevan jäsenkuntien (Pirkkala, Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Vesilahti ja Ylöjärvi) edustajat tapasivat 26.3.2021 keskustelemaan koronarajoitusten valvonnasta Pirtevan jäsenkunnissa. Tapaamisessa sovittiin, että ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (Pirteva) sopimusta päivitetään siten, että kyseinen toimivalta delegoidaan ympäristöterveys Pirtevalle.

Toiminta-alueen nykyinen yhteistoimintasopimus on hyväksytty toiminta-alueen kunnissa vuonna 2017. Sopimuksen liitteessä on lueteltu ne lait, joiden toimivalta sisältyy yhteistoimintaan. Nyt käsittelyssä oleva muutos koskettaa tätä kyseistä liitettä. Sopimuksen mukaan sopimusmuutokset hyväksytään osapuolten hallituksissa. Toimivallan delegoinnin osalta kuitenkin valtuusto on toimivaltainen hyväksymään muutoksen. Sopimusliitteen päivittämisen yhteydessä on korjattu myös muiden liitteessä mainittujen säädösten ajantasaisuutta.

Tartuntatautilain covid-19 epidemiaa koskevat lainkohdat ovat voimassa väliaikaisesti 30.6.2021 saakka. Nyt tehtävä delegointi on voimassa myös, mikäli kyseisiä valtuuksia jatketaan tai otetaan myöhemmin uudelleen käyttöön.

Pykälän liitteenä on muutettava sopimusliite ja yhteistoimintasopimus ympäristöterveyshuollon palveluista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy muutoksen yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveyshuollon palveluista toimivaltaa koskevaan liitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Kuvaus

Hallitus 17.5.2021, 127 §.

Päätösehdotus

Hallitus esittää,​ että valtuusto hyväksyy muutoksen yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveyshuollon palveluista toimivaltaa koskevaan liitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

olli.niemi@pirkkala.fi

Muutoksenhaku

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi
puh: 029 56 42200/vaihde
faxi: 029 56 42269

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika on 30 päivää.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutosvaatimus perusteineen sekä
  • valittajan nimi ja kotikunta, sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valituskirjan laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjassa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Vali­tusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 §:n mukaisesti.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan­nusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (tuomioistuinmaksulaki 1.1.2016) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Postiosoite: Hämeenkyrön kunta, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköposti: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: 03 565 23000