Kunnanvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Tilinpäätös 2020 ja vastuuvapaus

HMKDno-2021-146

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on tilintarkastuksen jälkeen saatettava tilinpäätös valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä (Kuntalaki 113 §).

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kunnan on laadittava myös konsernitilinpäätös (Kuntalaki § 114). Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhtiöiden taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa (Kuntalaki § 115).

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tuloslaskelma

 • tilikauden tulos on ylijäämäinen 1,9 milj, euroa
 • ulkoiset toimintatuotot 12 milj, euroa, kasvoivat 90 000 euroa 0,7 % edellisestä vuodesta ja toimintakulut 69,7 milj euroa, kasvoivat 1,4 milj. euroa 2,1 % edellisestä vuodesta
 • toimintakate 57,4 milj. euroa kasvoi 1,3 milj.euroa 2,4 %
 • verotulot 39 milj.euroa euroa nousivat 3 % edellisestä vuodesta
 • valtionosuudet 25 milj. euroa kasvoivat 17 %
 • vuosikate on 5,3 milj. euroa
   

Talousarvion toteutuminen

 • verotulot ylittivät talousarvion, toteutumisprosentti 101,6
 • valtionosuuksien toteutumisprosentti oli 100
 • käyttötalouden tulot 21 milj. euroa, toteutumisprosentti 99,4
 • käyttötalousmenot 78 milj. euroa, toteutumisprosentti 99,6
 • nettomenot 57 milj euroa, toteutumisprosentti 99,7
 • investointimenot 2,3 milj. euroa, toteutumisprosentti 50,3
   

Tase

Lainamäärä vuoden lopussa 47,8 milj. euroa, 4 616 euroa/asukas.

Konserni

Konsernin lainamäärä 66 milj.euroa, 6 354 euroa/asukas.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

 1. hyväksyy ja allekirjoittaa kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi
 2. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen edellisten kausien ylijäämätilille
 3. oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään tilinpäätökseen teksti- ja numero-osassa mahdollisesti olevien virheiden korjaukset ja tarvittavat tekstitäydennykset

Päätös

Hyväksyttiin. 

Valmistelija

Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vastuullinen tilintarkastaja Hanna Keskinen BDO Audiator Oy:stä on raportoinut vuodelle 2020 tehdystä tilintarkastuksesta sekä luovuttanut ko. vuotta koskevan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. 

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 1. merkitä tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020,
 2. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
 3. esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä,
 4. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen 29.3.2021.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se   

 1. hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen  
 2. saa tiedokseen tilintarkastuskertomuksen 
 3. myöntää tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-​31.12.2020 kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille 

Päätös

Hyväksyttiin. 

Kuvaus

Hallitus 17.5.2021, 129 §.

Päätösehdotus

Hallitus esittää valtuustolle,​ että se   

 1. hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen  
 2. saa tiedokseen tilintarkastuskertomuksen 
 3. myöntää tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-​31.12.2020 kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille

Päätös

Valtuusto hyväksyi kohdat 1 ja 2.  Valtuusto myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020

 

Tiedoksi

lautakunnat, esihenkilöt, asianhallintasuunnittelija Tenho

Muutoksenhaku

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi
puh: 029 56 42200/vaihde
faxi: 029 56 42269

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika on 30 päivää.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutosvaatimus perusteineen sekä
 • valittajan nimi ja kotikunta, sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valituskirjan laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjassa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Vali­tusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 §:n mukaisesti.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan­nusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (tuomioistuinmaksulaki 1.1.2016) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Postiosoite: Hämeenkyrön kunta, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköposti: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: 03 565 23000