Kunnanvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Muutostalousarvio 2/2021; investointiosan muutos, Hämeenkyrönväylä

HMKDno-2021-222

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Luoma, yhdyskuntatekniikan päällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

 Hämeenkyrön kunnan ja väylänviraston välisessä 27.05.2020 allekirjoitetussa (Valtatien 3 parantaminen välillä Kyröskoski - Hanhijärvi) sopimuksessa on sovittu kohdassa 2.1 seuraavaa.

"Väylävirasto ei toteuta yksityistietä Y8 hankkeessan. Väylävirasto osallistuu tästä säästyneellä 60 000 eurolla Hämeenkyrön kunnan rahoittamaan E3R3/4 ja M2 risteykseen toteutettavaan kiertoliittymään (Tasonnosto tiesuunnitelmaan nähden)."

Pirkanmaan ELY-keskuksen ja väyläviraston kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut esille (ELY:n ehdotus), että vt3:n maantieksi muuttuvalla Hanhijärvi - Kalalahti osuudella ( n. 2 km) nykyinen ohituskaista voitaisiin muuttaa kevyen liikenteen väyläksi poiskaivamisen sijaan.
Tämän johdosta kunta on pyytänyt Destialta kustannusarviota siitä, että myös nyt rakenteilla olevaan M2 osuuteen Hanhijärven työssäkäyntialueelle rakennettaisiin kevyen liikenteen väylä mikä mahdollistaisi jalan ja polkupyörällä liikkumisen työssäkäyntialueella saakka.

Hämeenkyrön kunnalla on Hanhijärven työpaikka-alue parasta aikaa kaavoitettavana kaavaehdotusta varten.

Kiertoliittymän ja kevyen liikenteen väylän rakentamisesta saadaan varsinainen tarjous kun niiden suunnitelmat ovat valmistuneet. Etukäteen väylävirastolta ja Destialta saatujen kustannusarvioiden hintahaarukka on 150 000 - 265 000 € sisältäen suunnittelun.

Kiertoliittymän ja kevyen liikenteen väylän rakentamiselle ei ole varatttu määrärahaja tälle vuodelle. Hämeenkyrönväylä hankkeelle on varattu 550 000 € vuodelle 2021. Destian laskuttamat maksuerät vuonna 2021 ovat 500 000 €. Viime vuonna 2020 hankkeen määrärahasta jäi käyttämättä 265 000 €.      

Päätösehdotus

Esittelijä

Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntäisi 300 000 € lisämäärärahaa Hämeenkyrönväylä hankkeelle kiertoliittymän ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Hanhijärvelle Hämeenkyrönväylän rakentamisen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Tekninen lautakunta 11.5.2021, 41 §.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 300 000 euron määrärahan Hanhijärven alueen kevyenliikenteenväylän ja liittymän rakentamiseen.  

Päätös

Hyväksyttiin. 

Kuvaus

Hallitus 17.5.2021, 128 §.

Päätösehdotus

Hallitus esittää valtuustolle,​ että se myöntää 300 000 euron määrärahan Hanhijärven alueen kevyenliikenteenväylän ja liittymän rakentamiseen. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

tekninen lautakunta, taloussuunnittelija Rönkkö, laskentapäällikkö Salmela

Muutoksenhaku

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi
puh: 029 56 42200/vaihde
faxi: 029 56 42269

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika on 30 päivää.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutosvaatimus perusteineen sekä
  • valittajan nimi ja kotikunta, sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valituskirjan laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjassa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Vali­tusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 §:n mukaisesti.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan­nusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (tuomioistuinmaksulaki 1.1.2016) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Postiosoite: Hämeenkyrön kunta, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköposti: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: 03 565 23000