Kunnanhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Valtuustoaloite 6/2020; nopean nettiyhteyden turvaaminen kaikille kuntalaisille

HMKDno-2020-419

Valmistelija

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kokoomuksen valtuustoryhmä (aloitteen 1. allekirjoittaja Timo Mäkelä) on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 16.11.2020:

"Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Hämeenkyrön laajakaistahanketta 2019-2020 jatketaan myös tulevina vuosina ja valokuidun hankkimiseen tulee olla kuntalaisille mahdollista myös muualla kuin nyt päättyvän hankkeen alueella. Esim. kunnan keskustaajamien Kirkonkylä-Kyröskoski-seudulla on lukuisia vanhoja asuinalueita, joille ei ole mahdollista saada valokuitua, mutta alueilla asuu merkittävä osa kuntalaisista.

Valokuitumahdollisuus lisää kunnan vetovoimaa ja tukee "Muuta Hämeenkyröön" -kampanjaa, se lisää myös kiinteistöjen arvoa ja mahdollistaa entistä paremmin etätöiden tekemisen, joka varsinkin näin koronan aikana on korostunut."

Kokoomuksen valtuustoryhmä on valtuustoaloitteellaan 16.11.2020 esittänyt, että laajakaistahanketta 2019-2020 jatketaan myös tulevina vuosina ja valokuidun hankkimisen tulee olla mahdollista myös muilla alueilla. Erityisesti aloitteessa mainitaan Kirkonkylä - Kyröskoski alueet.

Hämeenkyrössä rakennettiin 2019-2020 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n ja kunnan yhteishankkeena laaja valokuituverkko Sasi-Mahnala-Laitila alueelle. Valtion (Traficom Oy) tukemassa hankkeessa oli varauduttu 845 911 euron kokonaiskustannuksiin, josta Traficomin ja kunnan tukiosuus olisi ollut kummaltakin 33 % prosenttia eli 279 150 euroa. IPP osuus olisi ollut 34 % sekä hankkeen tukikelvottomat osuudet. Nämä olisivat toteutuneet, jos hankealueen kysyntä olisi ollut 100 %.

Laajakaistahanke valmistui 2020 loppuun mennessä ja kokonaiskustannuksiksi muodostui 655 000 euroa ja Traficomin ja kunnan tukiosuuksiksi 216 000 euroa. Hanke toteutui 67 %:sesti. Laajakaistaverkko rakennettiin Sasista, Mahnalan ja Laitilan kautta Herttualaan ja Kyröspohjaan. Laajakaistaliittymiä tehtiin hankeaikana 109 kappaletta eli odottettua vähemmän. Hanke oli mitoitettu enimmillään noin 800 kiinteistöön (loma-asunnot mukana luvussa), joten liittymismahdollisuutta on vielä hyvin jäljellä.

Valtion tukemaa laajakaistarakentamista haja-asutusalueelle ei ole suunniteltu vuodelle 2021, koska rahoitusmalli on uudistumassa eikä laajakaistalakia tarkentavaa asetusta ole vielä annettu. Seuraava markkinaehtoisen alueen ulkopuolinen laajakaistahanke on siksi mahdollista toteuttaa 2022. 

Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy on valinnut painopisteekseen Hämeenkyrössä vuosina 2021 ja 2022 keskusta-alueen eli tänä vuonna Puronsuun alueen sekä taloyhtiöliittymien toteuttamisen kaikille halukkaille noin 20 asunnon taloyhtiöille. Taloyhtiöiden ja kunnan kiinteistöjen liittymien toteutuminen mahdollistaa myös samalla alueella sijaitsevien omakotitalojen liittymisen. Aurinkopellon asemakaava-alueelle rakennetaan myös liittymisvalmius laajakaistaan. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n tiedotemateriaali on esityslistan oheisena.

Kiinteän laajakaistaverkon (100 mbit/s) saatavuus on Hämeenkyrössä ennen laajakaistahanketta 2019-2020 alhainen eli 29 % kotitalouksista. Parkanossa se on 75 %, Ikaalisissa 63 % ja Ylöjärvellä 42 %. Siksi panostaminen taajamien laajakaistarakentamiseen nostaa saatavuusprosenttia ja on valtuustoaloitteessa todettua kunnan vetovoimatavoitetta hyvin toteuttavaa. Viestintävirasto on määritellyt Hämeenkyrön taajamat markkinaehtoiseksi alueeksi, johon valtion laajakaistarakentamisen tukea ei ole saatavissa. Taajamat tulevat toteutumaan siten markkinaehtoisen asiakaskysynnän perusteella ja niiden operaattoriyhtiöiden toimesta, jotka katsovat investoimisen kiinnostavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se 

  1. antaa pykälän selosteosan tekstin vastaukseksi valtuustoaloitteeseen
  2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
     

Samalla hallitus suosittelee, että konsernin kiinteistöyhtiöt päättävät liittyä valokuituverkkoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)