Kunnanhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025

HMKDno-2021-53

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Terveydenhuoltolain 12 § mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Lisäksi kunnan on seurattava palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä hyvinvointia tukevista toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistäminen on kunnan perustehtävä. Hyvinvointikertomus tuo esiin kuntalaisen hyvinvointitarpeet, arvioi toteutunutta toimintaa sekä kunnan voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. Kertomus toimii valmistelijoiden työvälineenä toimenpiteiden toteuttamisessa, resursoinnin suunnittelussa, hyvinvointitiedon kokoamisessa, raportoinnissa ja seurannassa. Luottamushenkilöille kertomus on työväline päätöksentekoon ja vaikuttavuuden arviointiin.

Hämeenkyrön kunnan johtoryhmä ja hyvinvointiryhmä ovat valmistelleet kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi ne laajaan hyvinvointikertomukseen 2017–2020 kirjatut toimenpiteet ja painopistealueet, joilla kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia on tuettu. Lisäksi kertomuksessa arvioidaan kuntalaisen terveyden ja hyvinvoinnin kehittymistä valtuustokauden aikana indikaattoritietojen ja toteutuneiden toimenpiteiden pohjalta ja annetaan toimenpide-ehdotuksia tulevalle valtuustokaudelle.

Tavoitteet tulevalle valtuustokaudelle 2021-2025 on kirjattu laajan hyvinvointikertomuksen hyvinvointisuunnitelmaksi. Lisäksi painopistealueet ja mittarit tulevalle valtuustokaudelle esitetään hyväksyttäväksi.

Liitteenä laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2021-2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy

  1. valtuustokauden 2017-2020 laajan hyvinvointikertomuksen ja siinä esitetyt toimenpiteet kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä arviot kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden kehittymisestä
  2. hyväksyy hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvoinnin painopistealueet valtuustokaudelle 2021-2025.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)