Kunnanhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Hämeenkyrön lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

HMKDno-2020-284

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taija Jokimaa-Frusti, sosiaalityön päällikkö, taija.jokimaa-frusti@hameenkyro.fi

Kuvaus

Lastensuojelulain (417/2007) 12 §:ssä säädetään, että kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot:

1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta;

2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista;

3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa;

4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista;

5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä;

6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä

7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.            

Valtuuston hyväksymä Hämeenkyrön lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma on laadittu vuosille 2014-2017. Perusturvalautakunta on marraskuussa 2017 laatinut ohjelman tavoitteiden toteutumisesta yhteenvedon ja päättänyt, että jäädään odottamaan maakuntauudistuksen toteutumista ja ohjelmaa ei siinä vaiheessa lähdetty päivittämään. Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 22.5.2019, että maakuntauudistuksen kaaduttua on ohjelma päivitettävä ja päivittämistä varten on asetettava poikkihallinnollinen työryhmä. Päivittämistyö annettiin poikkihallinnollisen LAPE-työryhmän tehtäväksi 30.4.2020 mennessä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. 

Hyvinvointisuunnitelmassa ja sen valmistelussa tarkastellaan lasten ja nuorten palveluja kokonaisuutena. Se on valmistelu poikkihallinnollisesti ja työryhmässä ovat olleet mukana perusturva- ja sivistyslautakuntien puheenjohtajat. Hyvinvointisuunnitelmaa varten lapsilta ja nuorilta on kysytty toiveita eri tavoin. Tietoa on saatu myös kouluterveyskyselystä ja kuntalaisille avoimesta nettikyselystä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältää kolme periaatetta: 

  • lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen
  • lapsi-, nuoriso- ja perheystävällinen elinympäristö
  • yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen

Näille on asetettu useita tavoitteita, joille on määritelty toimenpiteet, seuranta ja vastuutaho.

Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvät asiakirjat tai niiden linkit ovat luettavissa Virrassa.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Hämeenkyrön kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2020-2025.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Taija Jokimaa-Frusti, sosiaalityön päällikkö, taija.jokimaa-frusti@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvät asiakirjat ovat luettavissa Virrassa.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintoasiantuntija Elina Silomäki:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Hämeenkyrön kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2020-2025.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää talous- ja hallintoasiantuntijan lausunnon mukaisesti.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa esityksen uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

Taija Jokimaa-Frusti, sosiaalityön päällikkö, taija.jokimaa-frusti@hameenkyro.fi

Kuvaus

Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintoasiantuntija Elina Silomäki:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Hämeenkyrön kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2020-2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää talous- ja hallintoasiantuntijan lausunnon mukaisesti.

Päätös

Sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja Soukko oli kertomassa Hämeenkyrön lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta sekä vastaamassa kysymyksiin.

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Suunnitelman ovat käsitelleet perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Hämeenkyrön lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021-2025

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)