Kunnanhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Hämeenkyrön ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

HMKDno-2019-347

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Satu Vina, Asumispalveluiden päällikkö, satu.vina@hameenkyro.fi

Kuvaus

Perusturvalautakunta asetti 28.8.2019 kokouksessaan työryhmän päivittämään Hämeenkyrön ikäohjelma vastaamaan ikääntyneen väestön tämän päivän ja tulevaisuuden palvelutarpeisiin.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (28.12.2012/980) eli vanhuspalvelulaki edellyttää kuntia laatimaan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi (§5). Kunnan on huomioitava suunnitelmaa valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, talousarviota ja -suunnitelmaa sekä hyvinvointikertomusta. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se tulee tarkistaa valtuustokausittain. Suunnitelman valmistellut työryhmä pitää tärkeänä, että hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen raportoitaisiin kunnan laajassa hyvinvointikertomuksessa.

Hämeenkyrön aiempi ikäohjelma vuosille 2002-2030 on hyväksytty vuonna 2002 ja viimeisin päivitys on tehty vuosille 2013-2016. Vuosille 2021-2025 laadittu ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma perustuu Menestyvä Hämeenkyrö 2030 -kuntastrategiaan, jossa yhteiseksi päämääräksi on asetettu asukkaiden hyvinvoinnin mahdollistaminen luonnonläheisessä kunnassa.

Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman painopistealueita ovat hyvän elämän edistäminen, toimintakyvyn tukeminen ja ikäystävällisten sekä vaikuttavien palvelujen kehittäminen. Hyvinvointisuunnitelmassa asetetuilla toimenpiteillä pyritään lisäämään mm. ikääntyvien kuntalaisten vaikuttamisen ja osallisuuden mahdollisuuksia sekä vahvistamaan sosiaalista toimintakykyä. Ikäystävällisyys tulee huomioida niin kunnan päätöksenteossa, elinympäristössä kuin palveluissakin. Ikääntyvä kuntalainen on aktiivinen toimija, joka tuntee itse parhaiten hyvinvointiinsa vaikuttavat tarpeensa ja toiveensa. Ikääntyvälle kuntalaiselle on annettava mahdollisuus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon sekä kehittää nykyisiä ja tulevia palveluitaan.

Ennusteiden mukaan yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa tällä vuosikymmenellä ja yleisesti 80 ikävuoden jälkeen palvelujen tarve lisääntyy. Palvelurakenteen muuttamista ikääntyneiden kotona asumista tukevien palveluiden kehittämiseksi on kunnassa jatkettava aktiivisesti, jotta hillitään kasvavia kustannuksia. Kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavia ja ennaltaehkäiseviä matalankynnyksen toimintoja kehittäessä kunnassa on tehtävä poikkihallinnollista yhteistyötä sekä kunnan palvelualueiden välillä että yhdessä yhdistysten ja järjestön kanssa.

Oheismateriaalina on ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää

  1. hyväksyä osaltaan ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman
  2. antaa ikääntyneen väestön hyvinvointisuunntielman kommentoitavaksi kunnan nettisivuilla ennen hallituskäsittelyä
  3. lähettää ikääntyneen väestön hyvinvointisuunntielman hallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi

Päätös

Perusturvalautakunta päätti

  1. hyväksyä osaltaan ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman siten korjattuna, että dian 12 otsikko päivitetään muotoon: Hyvinvointisuunnitelman taustalla Tavoitteena ikäystävällinen Suomi -laatusuositus ja kuntastrategia - Menestyvä Hämeenkyrö 2030
  2. antaa ikääntyneen väestön hyvinvointisuunntielman kommentoitavaksi kunnan nettisivuilla ennen hallituskäsittelyä
  3. lähettää ikääntyneen väestön hyvinvointisuunntielman hallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi

Valmistelija

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Kuvaus

Perusturvalautakunnan käsittelemä ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma oli luettavissa ja kommentoitavissa kunnan nettisivuilla 22.-29.1.2021. Palautteen antomahdollisuudesta lähetettiin erillinen sähköposti vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille. Vastaajilla oli mahdollisuus antaa vapaamuotoisesti palautetta. Palautteita tuli kahdeksan kappaletta ja ne ovat pykälän oheismateriaalina.

Valtuusto on 8.6.2020 käsitellyt Hämeenkyrön kunnan liittyminen ikäystävällisten kuntien verkostoon -valtuustoaloitteen ja päättänyt, että Ikäystävällisten kuntien verkostoon liittymisestä päätetään ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman yhteydessä. Hyvinvointisuunnitelmassa on huomioitu ikäystävällisyyden keskeiset elementit. 

Liitteenä Hämeenkyrön ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2021-2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus saa kokoukseen mennessä suunnitelman valmistelijoiden alustavan esityksen siitä, miten palautteisiin vastataan ja miten palautteet otetaan tarvittaessa huomioon suunnitelmassa. Hallitus käy keskustelun Hämeenkyrön ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaesityksestä valtuustolle.  

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)