Kunnanhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Hallituksen alaisten palveluyksiköiden laskujen hyväksyjät 2021

HMKDno-2021-10

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 91 §:n 15 kohdan mukaisesti perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja hallitus hallintopalveluiden osalta päättää laskujen hyväksyjät.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

 1. määrää laskujen vastaanottajiksi/tarkastajiksi ne viran- ja toimenhaltijat, jotka tavaran tai palvelun ovat tilanneet ja/tai vastaanottaneet.
   
 2. määrää laskujen hyväksyjiksi hallintopalvelujen yksiköissä toimielimet ja johto, hallinnon tukipalvelut, yhteistoiminta
 • talous- ja hallintojohtajan
 • henkilöstöpäällikön
   
 1. määrää laskujen hyväksyjiksi palvelupäällikön ollessa estynyt esim. hyväksymään omia laskujaan (puhelin-, matka- ja edustuslaskut)
 • kunnanjohtajan
 • talous- ja hallintojohtajan
 • henkilöstöpäällikön
   
 1. määrää hallintopalveluiden investointimäärärahoista maksettavien laskujen hyväksyjiksi
 • kunnanjohtajan
 • talous- ja hallintojohtajan
   
 1. antaa kunnanjohtajalle ja talous- ja hallintojohtajalle oikeuden hyväksyä kaikki kunnan laskut
   
 2. tasetilien osalta oikeus hyväksyä annetaan seuraaville henkilöille:
 • 1505 (terveyskeskuksen varasto) hoitotyön päällikkö Kati Kola-Huhtala, varalla osastojen osastonhoitaja Sirkka Yli-Kyyny.
 • 1420 (rintamaveteraanikuntoutus), 1800 (erikoissairaanhoidon palvelusetelisaatavat) ylilääkäri Tuomas Parmanen, varalla osastonhoitaja Päivi Leskinen
 • 1796 (koulutapaturmien selvittelytili) sivistysjohtaja Kimmo Levänen, varalla talous- ja hallintoasiantuntija Elina Silomäki
 • 1800 (erikoissairaanhoidon palvelusetelisaatavat) ylilääkäri Tuomas Parmanen, varalla apulaisylilääkri Sonja Leppänen
 • 2373 (huollettavien varat) ja (1771/30 sosiaalipalvelut, virhesuoritukset) toimistosihteeri Virpi Pelttari ja sosiaalityön päällikkö Taija Jokimaa-Frusti
 • 2563 (jäsenmaksuvelat, palkoista perityt), 2564 (puoluevero), 2566 (eläkevakuutusmaksuvelka), 2567 (työttömyysvakuutusmaksuvelka), 2569 (ulosmitatut palkat)  henkilöstöpäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen
 • talous- ja hallintojohtaja ja varalla henkilöstöpäällikkö hyväksyy muut tasetileille kirjattavat laskut 
   
 1. toteaa päätöksen olevan voimassa toistaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päivi Leskinen poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: Leskinen on asianosainen. 

Tiedoksi

päätöksessä mainitut, kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000