Kunnanhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Vetovoimatoimikunnan loppuraportti 2021

HMKDno-2021-78

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnassa tehdään parhaillaan talouden tasapainotusta, jossa menojen kasvun hillinnän ohella tärkeä näkökulma on kunnan vetovoiman säilyttäminen ja lisääminen. Tulee olla ryhmä, jonka tehtävänä on edistää Hämeenkyrön vahvuuksien ja vetovoiman kasvua nykyisiä voimavaroja uudelleen suuntaamalla ja yhteistyötä aktivoimalla. Ryhmä perehtyy asiantuntijoiden avulla aihealueeseen ja kunnan strategioihin perustuen, hakee ratkaisuja ja ohjaa organisaatiota toteuttamaan aihealueen tavoitetta.  

Hallitus voi perustaa toimikuntia tiettyjä tehtäviä varten. 

Aihealueet, jotka toimikunta toimikautensa aikana käsittelee:

 1. Rakentamattomien asemakaavatonttien realisointimahdollisuuksien edistäminen
 2. Kaavatonttien uudistumisen edistäminen 
 3. Haja-asutusalueen kiinteistötarjonnan näkyvyyden edistäminen.
   

Yhteisenä tavoitteena on rakentamisen lisääminen ja nettomuuttoliikkeen edistäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus asettaa vetovoimatoimikunnan ja päättää, että

 1. toimeksianto on selosteosassa mainittu,
 2. valitsee toimikuntaan sopivaksi katsomansa määrän jäseniä
 3. toimikunnan sihteerinä ja työn tulosten yhteenvedon laatijana toimii kunnanjohtaja
 4. kunnanjohtaja kutsuu viranhaltijoista kunkin aihealueen nykytilan alustajat selostamaan asiaa
 5. toimikunnan kokouspalkkiot maksetaan hallituksen menoista
 6. toimikunnan muistiot saatetaan hallitukselle tiedoksi.
 7. loppuyhteenveto tehdään toimikauden lopuksi.
 8. toimikausi on toukokuun 2021 loppuun asti. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esityksen ja valitsi toimikuntaan Heidi Tulosen, Timo Mäkelän, Tiina Jokelan, Raija Wertergårdin ja Jarmo Kalliolan. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Valmistelija

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vetovoimatoimikunta on suorittanut sille annetun toimeksiannon ja laatinut loppuraportin. Siinä todettujen vetovoimaa vahvistavien toimenpiteiden toteutus on alkanut, mutta jatkuu ja kehittyy tästä eteenpäin eri osapuolien aktiivisuudesta riippuen.

Vetovoimatoimikunnan toimeksiannon aiheet kunnan vetovoiman vahvistamisesta ovat luonteeltaan kaikille osapuolille yhteisesti kuuluvia eikä vain kenenkään omaan tehtävään kuuluvia aiheita. Kunnan vetovoiman osapuolia ovat kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt sekä kunnan yhtiöt, paikkakunnan yrittäjät ja yksityiset kiinteistönomistajat. Viestinnän näkökulmasta osapuolia ovat kaikki hämeenkyröläiset.

Johtopäätöksinään toimikunta toteaa seuraavaa: 

Toimikunta pitää tärkeänä, että kunnan vetovoimaan vaikuttavia asioita ja niiden vahvistamista ja tarvittavia toimenpiteitä käsitellään vuosittain. Luontevasti tämä liittyy uuden elinympäristölautakunnan toimialaan, mutta kaikkien palvelualueiden toiminnan esiintuominen on vetovoimaa vahvistavaa toimintaa. Vetovoiman vahvistamiselle tarvittaisiin vuosittaiset tavoitteet ja työnjako. Vetovoimatoimikunta antaa tämän loppuraportin kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Vetovoimatoimikunta suosittelee, että seuraavan valtuustokauden alkaessa kunnanhallitus varmistaa vetovoimatyön jatkuvuuden ja työnjaon osana kuntastrategian toteuttamista.

Toimikunnan loppuraportti on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus kiittää vetovoimatoimikuntaa käynnistämistään toimenpiteistä vetovoiman vahvistamiseksi. Hallitus aloittaa seuraavan talousarvion vetovoimatavoitteiden laatimisen johtoryhmän kautta siten, että jatkolinjauksista vastaa vaalien jälkeen valittava kunnanhallitus.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

talous- ja hallintojohtaja Paloranta, kunnanjohtaja Alenius

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)