Kunnanhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Hallintosäännön päivitys 2021

HMKDno-2021-252

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä. Sitä on päivitettävä aina tarvittaessa. Hallintosääntöä on viimeksi päivitetty syksyllä 2020. Valtuusto hyväksyi päivitetyn hallintosäännön 14.12.2020. 

Johtamisjärjestelmätoimikunnan loppuraportin hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin hallintosääntöön tehtäviä muutoksia, jotka yhtä lukuunottamatta otettiin mukaan viimeiseen päivitykseen.

Yksi muutos  jäi kevään 2021 päivitykseen.  

Hallintosäännössä on muutettu nämä asiat

 • yhdistetty tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta elinympäristölautakunnaksi ja perustettu elinympäristölautakunnan lupajaosto johtamisjärjstelmätoimikunnan esittämällä ja valtuuston aiemmin päättämällä tavalla

 • korjattu virkanimikemuutoksia

 • lisätty hallituksen päätösvaltaan maininta kaavoituksesta ja elinkeinopolitiikasta

 • muutettu 79 §:n sisältö päätöksentekovaltuuksien osalta, työnjohdolliset tehtävät on poistettu tehtäväluettelosta, koska niitä ei tarvitse erikseen päättää vaan ne kuuluvat suoraan esihenkilön tehtäviin

 • yllä mainittuun liittyen osavastuualueen tietyiltä esihenkilöiltä on poistettu tehtävät, jotka ko. pykälän mukaisesti kuuluvat vastuualueen esihenkilöille

 •  yhdenmukaistettu tekstejä palvelualueiden osalta

 •  nuorisovaltuuston edustaja mukaan sivistyslautakuntaan (on jo ollutkin), perusturvalautakuntaan, elinympäristölautakuntaan ja hallitukseen
   

Oheismateriaalina on hallintosääntö,​ josta näkee nyt esitettävät muutokset, lisäykset  punaisella ja poistetut kohdat sinisellä. Lopullinen hallintosääntö on liitteenä. 

Oheismateriaalina on palvelualueiden organisaatiokaaviot. Hallintosäännössä ratkaisuvaltaa on palvelualueiden johtajilla ja vastuualueiden esihenkilöillä. Organisaatiokaaviossa on myös osavastuualueet. Niiden esihenkilöillä ei ole suoraan osavastuualueen esihenkilönä muuta ratkaisuvaltaa, kuin työnjohdolliset tehtävät ja niitä ei mainta hallintosäännössä.  

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Hallintosääntö tulee voimaan toimielinten muutosten osalta uuden valtuustokauden alusta. 

Päätös

Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään hallintosäännön §:n 11 osalta niin, että poisti nuorisovaltuuston edustajan osallistumisoikeuden hallitukseen. Muilta osin esitys on alkuperäisen esityksen mukainen. 

Päätös:

Hallitus muutti yksimielisesti elinympäristölautakunnan lupajaoston kokoonpanon niin, että jaostossa on lautakunnan jäseniä 2 ja muita jäseniä 3.

Muilta osin hallitus hyväksyi muutetun esityksen. 

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)