Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Kaavoituspäällikön viranhaun keskeyttäminen ja uudelleen auki julistaminen

HMKDno-2021-235

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kaavoitusarkkitehti on irtisanoutunut siten, että viimeinen virantoimituspäivä on 6.6.2021. Hallitus käsittelee  kaavoitusarkkitehdin viran ja nimikkeen muuttamista kaavoituspäällikön viraksi 31.5.2021. 

Hallintosäännön (§:t 68, 69) mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Edelleen valinnan tekevä viranomainen päättää kelpoisuudesta ja nimikkeestä. Hallitus valitsee em. viranhaltijan.

Hakuilmoitusluonnos ja hakuprosessin kuvaus ovat kiertokansiossa luettavissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

  • julistaa haettavaksi kaavoituspäällikön viran, hakuaika virkaan on 1.6. - 17.6.2021
  • päättää viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaisen pätevyyden ja tehtävän vaativuuden edellyttämän riittävän työkokemuksen

Päätös

Hyväksyttiin.  

Haastattelupäivä on 23.6.2021. 

Valmistelija

Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Elinympäristöpalvelujen palvelualueella ympäristöpalvelujen vastuualueella on kaavoitusarkkitehdin virka ja vakanssi (numero 5008). Nykyinen viranhaltija on irtisanoutunut ja viimeinen virantoimituspäivä on 6.6.2021.

Uuden viranhaltijan rekrytointia varten on arvioitu tehtävän sisältöä ja kehittämistarpeita osana entisen teknisten palvelujen, nykyisen elinympäristöpalvelujen organisaatiomuutosta. Lisäksi on arvioitu työnantajan, kuntalaisten ja yritysten tarpeita vastaamaan entistä paremmin nykyistä ja tulevaa kaavoitustehtävää osana kunnan palvelukokonaisuutta. Kunnanhallitus vastaa maankäyttö- ja kaavoituspolitiikasta ja näillä perusteilla esitetään kaavoitusarkkitehdin viran ja virkanimikkeen muuttamista kaavoituspäällikön viraksi.

Kaavoituspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukainen pätevyys ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä työkokemus.

Hallintosäännön mukaan hallitus perustaa ja lakkautta virat. Viranhaltijan valinnasta päättävä toimivaltainen viranomainen päättää virkanimikkeestä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus muuttaa kaavoitusarkkitehdin viran (vakanssinro 5008) kaavoituspäällikön viraksi, samalla muutetaan viran vakanssipohja.

Hallitus toteaa muutoksen astuvan voimaan 7.6.2021.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Valmistelija

Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kaavoituspäällikön virka on ollut haettavana. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekry.fi -​palvelussa,​ kunnan nettisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon Mol-​järjestelmässä. Määräaika hakemusten jättämiselle päättyi 17.6.2021 klo 15.00.

Hallituksen kokouspiirille on annettu lukuoikeudet Kuntarekry.fi -​palveluun ko. rekrytointiin. Hakijayhteenveto talletetaan hallituksen kiertokansioon perjantaina 18.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat hakijat ja nimeää haastatteluryhmän.

Päätös

Kunnanjohtajan muutettu  päätösehdotus:   
Hallitus julistaa viran uudelleen haettavaksi. Hakemuksensa jättäneet otetaan valintaprosessissa huomioon. 

Päätös: 

Hallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. 

Valmistelija

Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kaavoituspäällikön virka on ollut uudelleen haettavana. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekry.fi -​palvelussa,​ kunnan nettisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon Mol-​järjestelmässä. Määräaika hakemusten jättämiselle päättyi 16.8.2021 klo 15.00. Yhteensä ensimmäisen ja toisen haun aikana hakemuksia tuli kolme. Yksi hakija ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia.

Hakemukset ja hakijayhteenveto ovat asian oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat ja haastatteluryhmän.  

Päätös

Hallitus kutsuu haastatteluun Anna-Kaisa Anttilan ja Marja-Leena Lahtisen.

Haastatteluryhmässä hallituksen edustajina on Esa Järvenpää, Päivi Hiltunen, Timo Mäkelä ja Rauno Mäki.  

Haastattelupäivä on 30.8.2021 klo 15.00 alkaen. 

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kaavoituspäällikön virka on ollut haettavana kahteen kertaan ensin kesäkuussa ja sittemmin elokuussa. Hakuaikojen puitteissa tuli yhteensä kolme hakemusta. Yksi hakija veti hakemuksensa pois prosessin aikana. Kaksi jäljellä olevaa, virkaa hakenutta, ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta. Tämän vuoksi on katsottu tarpeelliseksi muuttaa viran kelpoisuusehdot ja julistaa virka uudelleen haettavaksi.

Edellisellä hakukierroksella kelpoisuusehtona oli koulutuksen osalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA § 3) kaavoittajan kelpoisuudeksi on määritelty soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus. Tehdyn arvion perusteella asetuksen mukainen kelpoisuus on sopiva kaavoituspäällikön virkaan.

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta § 4 mukaan "virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon."

Viran uusi hakuilmoitusluonnos ja prosessin kuvaus on pykälän oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

  1. keskeyttää kaavoituspäällikön viranhaun
  2. muuttaa viran kelpoisuusehtoa seuraavasti: kaavoituspäällikön viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto,​ maankäyttö-​ ja rakennusasetuksen mukainen pätevyys ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä työkokemus
  3. julistaa kaavoituspäällikön viran auki muutetulla kelpoisuusehdolla, hakuaika on 7.9. - 28.9.2021, klo 15.00 mennessä
  4. todeta, että aikaisemmin jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon

Päätös

Hyväksyttiin. 

Janne Kantti poistui tämän asian keskusteluvaiheessa. 

Tiedoksi

Elinympäristöjohtaja Asula-Myllynen, henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen