Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Kaavatoimikunta 2021

HMKDno-2021-426

Valmistelija

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kuntalain 30 § mukaisesti hallitus voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten.  

Kaavatoimikunta tarvitaan, koska varsinkin yleiskaavoituksessa on tärkeää yhteys kuntastrategiaan ja kunnan maankäyttöpoliittisiin tavoitteisiin ja vuoropuhelua luottamushenkilöiden kanssa on tarpeen lisätä. Hämeenkyrö on aktiivisessa muutosvaiheessa, joten tarvitaan ajantasainen tilannekuva ja yhteiset tavoitteet. Kaavatoimikunnalla ei ole hallintosäännössä annettua päätösvaltaa, vaan sen yleiset linjaukset tulevat kunnanhallituksen päätettäväksi.

Toimikunta käsittelee aluksi seuraavia asioita:

 • toimii yleiskaavatasoisten kaavojen ohjausryhmänä (muutos nykyiseen: ei enää yksittäisiä erikseen viranhaltijoiden ja päättäjien työryhmiä, kuntakokonaisuus paremmin hallussa ja kunnan ohjaus selkeämpää ja säännöllistä)
 • ohjaa maapoliittisen ohjelman uudistamisen valmistelua käsiteltäväksi 2022
 • ohjaa rakennusjärjestyksen päivittämisen valmistelua
 • ohjaa kunnan hinnoittelemattomien tonttialueiden hinnoittelun valmistelua ja tontinvuokrauksen periaatteiden valmistelua
 • valmistelee vuoden lopuun mennessä toimintasuunnitelman toimikunnan työsuunnitelmaksi vuodelle 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

 1. perustaa toimikaudekseen kaavatoimikunnan
 2. valitsee yhteensä 5 jäsentä, joista kolme hallituksen kokouspiiristä.
  Tämän lisäksi elinympäristölautakunta ja lupajaosto valitsevat kumpikin edustajansa
 3. nimeää puheenjohtajaksi yhden hallituksen kokouspiirin edustajista
 4. Valitsee viranhaltijoiden edustajiksi:
 • kunnanjohtaja
 • elinympäristöjohtaja
 • kaavoituspäällikkö
 • kaavasuunnittelija
 1. nimeää esittelijäksi kaavoituspäällikön ja sihteeriksi kaavasuunnittelijan
 2. tarvittaessa toimikunta kutsuu asiantuntijoita, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus (mm. rakennustarkastaja, maankäyttöinsinööri, ympäristösihteeri)
 3. toimikunnan kokouspalkkiot luottamushenkilöille maksetaan hallituksen menoista
 4. toimikunta toimittaa kokoustensa muistiot/pöytäkirjat tiedoksi hallitukselle 
 5. toimikunnalla ei ole käytössä omaa määrärahaa

Päätös

Muutettu esitys

Esittelijä muutti esitystään kohdan 2 osalta siten, että hallituksen kokouspiiristä valitaan neljä jäsentä ja elinympäristölautakunta valitsee lisäksi edustajansa.

Päätös

 1. Hallitus valitsi kaavatoimikuntaan kokouspiiristä neljä henkilöä: Heidi Tulonen, Kirsi Parhankangas, Katariina Pylsy, Raija Westergård
 2. Nimesi puheenjohtajaksi Kirsi Parhankankaan. Hallitus nimesi varapuheenjohtajaksi Raija Westergårdin. 

Muilta osin hallitus hyväksyi esityksen. 

Tiedoksi

valitut, elinympäristölautakunta, luottamushenkilöpalkkiot/Vuorinen, hallintopalvelusihteeri Myllymäki