Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen (4038) täyttäminen

HMKDno-2021-40

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojasen viranhaltijapäätös 6/2021, 11.5.2021:

"HMKDno-2021-40
Varhaiskasvatuksen opettajan toimen (4038) täyttäminen
Varhaiskasvatuksen vastuualueella on tullut täytettäväksi varhaiskasvatuksen opettajan toimi irtisanoutumisen vuoksi. Kunnan johtoryhmä myönsi täyttöluvan 23.3.2021.
Hakuilmoitus on julkaistu 16. - 30.4.2021 kunnan virallisella ilmoitustaululla ja Kuntarekryn kautta. Määräaikaan mennessä toimea haki seitsemän hakijaa, joista kuusi täytti kelpoisuusehdot. Kaikki kelpoiset hakijat haastateltiin.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö §70

Päätös
Valitsen varhaiskasvatuksen opettajan toimeen (vakanssi 4038) kokonaisarvioinnin perusteella sosionomi NN ja hänen kieltäytymisensä varalle sosionomi NN. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Heinijärven päiväkoti.
Valinta on ehdollinen kunnes valittu on toimittanut itseään koskevan, lasten- ja nuorten kanssa työskentelevän rikosrekisteriotteen.


Tiedoksi
palkkasihteerit, kunnanhallitus, sivistyslautakunta, sivistyspalvelujen toimistosihteeri, sivistysjohtaja, Heinijärven päiväkodin johtaja, toimia hakeneet Kuntarekryn kautta, henkilöstöpäällikkö


Allekirjoitus
Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen


Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Viranhaltijapäätös on julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 11.5.2021"

 

Hallitus 17.5.2021

Hallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan yllä olevaan varhaiskasvatuksen johtajan päätökseen.

Sivistysjohtajan ja  varhaiskasvatuksen johtajan selvitys

Eläköitymisen ym. myötä vapautuvia varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakansseja ei täytetä tulevina vuosina varhaiskasvatuksen opettajien määrän lisäämisen vuoksi. Vuonna 2030 tulee varhaiskasvatuslain mukaan olla jokaisessa ryhmässä kaksi opettajaa (tai opettaja + sosionomi) ja yksi lastenhoitaja. Tämän vuoksi opettajien määrää tulee Hämeenkyrössä lisätä nykyisestä 10 opettajalla. Opettajien määrän lisäys tehdään muuttamalla vapautuvia hoitajan vakansseja opettajan vakansseiksi. Hoitajien määrän vähennys pystytään todennäköisesti tekemään eläköitymisen kautta. Näissä määrissä on huomioitu pienenevät ikäluokat.

Henkilöstöpäällikön selvitys

Kunnassa on käynnistetty ns. rajattu yhteistoimintamenettely 28.4.2021 ja neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä.

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat neuvottelujen piirissä, sillä työnantajan neuvotteluesityksessä esitetyt suunnitelmat tarkoittavat toteutuessaan, että varhaiskasvatuksen opettajan työhön sisältyisi jatkossa esiopetustyötä (kyseessä on ns. heijastusvaikutus, joka katsotaan olennaista vähäisemmäksi muutokseksi, mutta jo on syytä yhteistoiminnassa käsitellä.).  

Yhteistoimintamenettelyt on käynnistetty noin kuukausi sen jälkeen kun sisäinen täyttölupa vakanssille 4038 on myönnetty. Ennen vakanssin lopullista täyttöä asiasta on keskusteltu varhaiskasvatuksen johtajan kanssa ja todettu yhteisesti, että syyskauden 2021 toiminnan käynnistymisen varmistamisen vuoksi vakanssi 4038 täytetään yhteistoimintaneuvotteluista huolimatta. Vastaavasti työnantaja on ryhtynyt ennakollisesti varautumaan yhteistoimintaneuvottelujen vuoksi tilanteeseen eikä muita kevätkaudella 2021 esim. irtisanoutumisten myötä avoimeksi tulevia toimia (tällä hetkellä kaksi) täytetä ennen yhteistoimintaneuvottelujen päättymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus pitää voimassa varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojasen viranhaltijapäätöksen 6/2021, 11.5.2021.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen johtaja Ojanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000