Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Tippavaaran yritysalueen asemakaava ja asemakaavamuutos vireille

HMKDno-2021-255

Valmistelija

  • Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Tippavaaran yritysalueen asemakaava ja Kyreltien itäpään asemakaavamuutos

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laatimisessa on kolme päätavoitetta.

1. Tippavaaran yritysalueen asemakaavan laatiminen

Tippavaaran yritysalueen asemakaavaan on tehty ennakkovalmisteluja. Hankkeesta on käyty alustavia tavoitekeskusteluja eri osapuolien kanssa ja alue on ollut kunnan ennakkomarkkinointikohteena liittyen Hämeenkyrönväylän uusien työpaikka-alueiden markkinointiin.

Alueen maanomistaja on kunta. Yritysalue on Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 osoitetun työpaikka-alueen varauksen mukainen ja sille laadittiin Keskustan osayleiskaavan rakennemallityön yhteydessä alustavia korttelikaavioita. Aineistot olivat esiteltävinä syksyllä 2019 pidetyissä neljässä yleisötilaisuudessa ja alueen jatkosuunnittelua pidettiin hyvänä tavoitteena. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Alueella on voimassa keskustan osayleiskaava 2010, jonka mukaan alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta M, maa- ja metsätalousaluetta MT ja yhdyskuntateknisen huollon aluetta ET. Strategisessa yleiskaavassa 2040 alue on tiivistyvää keskustaajamaa ja tällä alueella tai lähialueella tulee huomioida joukkoliikenteen vaihto- ja liityntäpysäköintipaikka.

Tavoitteena on asemakaavalla osoittaa uusia yritystontteja Häijääntien varteen uuden eritasoliittymän yhteyteen, nykyiselle Hämeenkyrönväylän läjitysalueelle. Työ käynnistyy alueelle laadittujen maaperäselvitysten tarkentamisella. Häijääntien vastakkaisella puolella oleva metsäinen suoalue on asemakaavoituksessa tarkoitus jättää nykyiselleen puustoiseksi, luonnontilaiseksi ja rakentamisen ulkopuolelle, esimerkiksi viheralueeksi. Kaavoituksen aluksi alueen toiminnoista laaditaan tavoitekuva, jotta päivittäistavarakauppa ei hajaantuisi tarpeettoman laajalle alueelle. Alueelle suunnitellaan samalla havainnollisempi nimi. Suunnittelussa keskeistä on katuverkon toimivuus suhteessa eritasoliittymään ja lähialueen toimintoihin, miellyttävä turvallinen kävely-ympäristö sekä alueen edustavuus valtatien suuntaan.

2. Raskaan liikenteen pysäköintialueen asemakaavan laatiminen

Edellä kuvattuun yritysalueeseen liittyen asemakaavahankkeen tavoitteena on selvittää myös mahdollisuuksia sijoittaa lähialueelle raskaan liikenteen pysäköintialue, "rekkaparkki", joka olisi seudullisesti tarpeellinen palvelu valtatien 3 kuljetuksille. Pysäköintialue sijoittuisi osin yksityisille maille ja tukeutuisi lähialueella oleviin ja mahdollisesti laajennettaviin valtatieliikenteen palveluihin (mm. polttonesteen jakelu, lounas- ja kahvilapalvelut). Ko. alueella ei myöskään ole voimassa asemakaavaa. Alue on osin kunnan ja osin yksityisten omistama. Voimassa olevassa Keskustan osayleiskaavassa 2010 alue on pääosin teollisuus- ja varastoaluetta T. Strategisessa yleiskaavassa alue on tiivistyvää keskustaajamaa. Pysäköintialueen toteutuminen ei ole todennäköistä vain kunnan investointina, vaan edellyttää muuta julkista rahoitusta ja yrityskumppanuutta.

3. Kyreltien itäpään asemakaavamuutoksen laatiminen

Kaavoituksen kolmantena päätavoitteena on muuttaa Kyreltien itäpäähän kääntöpaikan varteen asemakaavoitettuja kunnan omistamia KLT-kortteleita asuinkerrostalojen korttelialueiksi. Korttelit sijaitsevat noin 200-500 m etäisyydellä uudesta Hämeenkyrönväylästä. Kyreltien alueen kaupallisten palvelujen lisääntyessä ja monipuolisen taajamarakenteen turvaamiseksi on tärkeää mahdollistaa alueelle myös asumista kävelyetäisyydelle. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia paikallisen joukkoliikenteen palveluiden parantamiseen. Kyreltien itäpää on lähellä yläkoulua ja lukiota sekä Kyröskosken monipuolisia urheilu- ja liikuntapalveluita. Asemakaavamuutokseen luetaan mukaan tavoitteellinen kävely-yhteys Turkimusojan yli Kyreltien ja Tiilitien välille, kunnan omistaman AO-tontin reunaa pitkin. Kävely-yhteyttä pitkin Kyreltien suunnasta pääsisi urheilupalveluiden suuntaan ja vastaavasti Pappilanjoen asuntoalueilta Kyreltien kaupallisten palveluiden ääreen. Turkimusojan varren metsänomistaja on Hämeenkyrön seurakunta. Laadittavana olevaan Keskustan osayleiskaavan uudistamiseen liittyen alueelle tehtiin viranhaltija- ja konsulttiryhmän yhteinen maastokäynti 24.5.2021: maastokäynnin perusteella Kyreltien itäpäähän sopisi maisemallisesti jopa 6-kerroksisia asuinrakennuksia. Puukerrostalot toisivat alueelle toivottavaa laadukkuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Keskustan osayleiskaavan uudistamisen aineistoja voidaan käyttää asemakaavamuutoksen yleiskaavallisena tarkasteluna ja tausta-aineistoina.

Hankkeen eteneminen ja alustava aikataulu

Alkusyksyllä 2021 selvitetään kaavoitetaanko alueet kunnan omana työnä vai esimerkiksi puitesopimuskumppanin avustuksella. Alustavana aikataulutavoitteena on asettaa valmisteluvaihe nähtäville syksyllä 2021 ja asemakaavaehdotus keväällä 2022.

Pykälän liitteenä on alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus asettaa asemakaavoituksen vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaavoitusarkkitehti Ylinen (toimeenpanovastuu)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)