Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Määräaikaisen viran perustaminen työllisyyden kuntakokeiluun 1.6.2021 - 30.6.2023

HMKDno-2020-226

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön (§ 67) mukaan hallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Edelleen hallintosäännön (§ 72 k. 2) mukaan kun toimi on muutettava virkasuhteeksi työntekijän tehtäviin liitettävän julkisen vallan käytön vuoksi ja toimessa oleva vakinainen työntekijä, joka täyttää viran kelpoisuusehdot, voidaan siirtää suostumuksella virkasuhteeseen ilman hakumenettelyä. 

Hämeenkyrön kunta osallistuu työllisyyskokeiluun. Työllisyyskokeilun kesto on tämänhetkisen tiedon mukaan 1.1.2021 - 30.6.2023. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kokeilussa yhdistetään valtionhallinnon alaisen TE-toimiston ja kunnan resursseja työllisyyteen liittyvissä palveluissa. Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Hämeenkyrön kunnassa työllisyyspalvelut on yksikkö, joka kunnassa hoitaa em. kuntakokeiluun liittyviä tehtäviä. Työllisyyskokeilussa työskentelevien kunnan työntekijöiden sekä kunnan sosiaalihuoltolain mukaisia päätöksiä tekevien työntekijöiden tulee olla virkasuhteisia, sillä he käyttävät tehtävässä julkista valtaa. Ratkaisuvalta määritellään erikseen kunnan hallintosäännössä.

Kevään aikana on todettu, että työllisyyskokeilu ja työllisyyden hoitotoimet tarvitsevat lisävahvistusta etenkin  pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemisen ja työ- ja toimintakyvyn vahvistamisen osalta. Kyse on ns. rajapintatyöstä, jossa tarkastellaan aikuissosiaalityön, kuntouttavan työtoiminnan ja työllisyystoimenpiteiden mahdollisuuksia ja keinoja löytää kuntalaisille heidän tarvitsemiaan tukitoimia ja polkuja kohti työllistymisen mahdollisuuksia ja ehkäistä syrjäytymistä.

Hämeenkyrön perusturvassa katsotaan osaamista yli vastuualuerajojen ja henkilöstöä voidaan siirtää vastuualueelta toiselle heidän osaamisprofiilinsa ja halukkuutensa mukaan.

Terveyskeskuksen kuntoutusosastolta lähihoitaja valmistuu toukokuussa kuntoutusohjaajaksi ja on halukas siirtymään työllisyyspalveluihin ja kuntakokeiluun vähintään suunnitellun kokeilun ajaksi. Mikäli tehtävä osoittautuu toiminnan kannalta tarpeelliseksi, voidaan osastolta siirtynyt lähihoitajan vakanssi muuttaa jatkossa vakinaiseksi viraksi. Kokeilun ajaksi vakanssin palkkarahat siirretään määräaikaisesti perustettavalle viralle ja toimivakanssi jää lepotilaan kokeilun ajaksi.

Koska työllisyyskokeilulainsäädäntö on voimassa 30.6.2023 asti, viran täyttö esitetään tehtäväksi määräaikaisesti ajalle 1.6.2021-30.6.2023, perusteena kokeilulainsäädännön määräaikaisuus.

Kuntoutusohjaajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Vakanssipohjana käytetään olemassa olevaa vakanssia. Asia on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti esihenkilön ja työntekijän kanssa pidetyssä tapaamisessa 5.5.2021. Lähihoitaja Sanna Rautio on antanut suostumuksensa määräaikaiseen siirtoon. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

  1. perustaa perusturvapalveluihin sosiaali- ja perhepalvelujen vastuualueelle määräaikaisesti ajalle 1.6.2021 - 30.6.2023 kuntoutusohjaajan viran (vakanssi 2090)
  2. siirtää määräajaksi kuntoutusohjaajan virkaan suostumuksen perusteella Sanna Raution.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysjohtaja Soukko, Sanna Rautio, työllisyyspalveluiden päällikkö Rajakoski, palkat/Hellgren ja Puntala, henkilöstösuunnittelija Viitanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)