Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Maantiealueiden hallinnollinen asemakaavamuutos vireille

HMKDno-2021-256

Valmistelija

  • Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Maantiealueiden hallinnollinen asemakaavamuutos tarvitaan ELY:n tiealueiden siirtyessä kunnalle, kun Hämeenkyrönväylä avautuu liikenteelle.

Asemakaavoihin tehtävät muutokset käytiin läpi ja sovittiin etenemisestä 16.4.2021 Hämeenkyrön kunnan edustajien, Väyläviraston ja ELY:n kesken teams-palaverissa, jossa mukana oli myös kaavamuutosta laativa konsultti (Hämeenkyrön kunta: Helena Ylinen, Jari Luoma, Mia Saloranta, Pasi Rantanen; Väylävirasto: Akseli Nurmi; Pirkanmaan ELY-keskus: Minna Huttunen, Tero Haarajärvi; Nosto Consulting Oy: Pasi Lappalainen).

Käydyn keskustelun aikana päätettiin seuraavista toimenpiteistä:

Ahrolantie
1) Ahrolantie muutetaan asemakaavoitetulta osuudeltaan kokonaisuudessaan kaduksi asemakaavassa.
2) Kalalahdentien nimi muutetaan asemakaavassa Ahrolantieksi.
3) Ahrolantien lakkautetaan maantienä asemakaava-alueen ulkopuolisilta alueilta. Maantien alue liitetään toimituksessa viereisiin kiinteistöihin ns. keskilinjaperiaatteella, ja alueesta muodostuu uusi yksityistie. Todettiin, että on todennäköistä, että kunta ottaa yksityistien hoidon ja ylläpidon itselleen.

Kylmäojantie
4) Kylmäojantie jää maantiealueeksi myös nykyisen asemakaavoitetun alueen osalta. Kunnan harkittavaksi jää, muutetaanko tien alkuosan kaavamääräys LYS muotoon LT, joka on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen merkintä asemakaavoissa.

Siltä osin kuin nk. syrjään jäävä eli maantienä lakkaava Kylmäojantie ei kuulu asemakaavoitettuun alueeseen, kunta arvioi erikseen, onko perusteltua kaavoittaa Kylmäojantien kaduksi
vai säilyttää se yksityistienä sen jälkeen, kun maantien lakkauttaminen on suoritettu.

Pohjoispäästä maantienä lakkaava Kylmäojantie sijoittuu Ylöjärven kaupungin puolelle, joten kaavoituksesta ym. on sovittava Ylöjärven kanssa. 

Ristamäentie
6) Ristamäentie muutetaan asemakaavoitetulta osuudeltaan kokonaisuudessaan kaduksi asemakaavassa.
7) Ristamäentien katualuetta koskeva uuden valtatielinjauksen ylitys merkitään eritasomerkinnällä asemakaavaan.

Valtakatu
8) Valtakatu muutetaan asemakaavoitetulta osuudeltaan kokonaisuudessaan kaduksi asemakaavassa.
9) Valtakadun/Kyrönkadun/Koskitien kiertoliittymä muutetaan LT-alueeksi siten, että siitä on katuliittymät Valtakadulle ja Kyrönkadulle. Koskitie säilyy maantienä toistaiseksi.
10)Valtakadun muututtua kaduksi, asemakaavassa sallittujen tonttiliittymien sijainnit pitää tarkistaa.

Häijääntie
11) Häijääntie muutetaan asemakaavoitetulta osuudeltaan kokonaisuudessaan kaduksi asemakaavassa.

Asemakaavatyön eteneminen
Sovituista muutoksista laaditaan yksi asemakaavamuutos, joka on tavoitteena käsitellä kunnassa vähäisenä asemakaavamuutoksena, jonka kunnanhallitus hyväksyy. Vähäisestä kaavamuutoksesta laaditaan suoraan kaavaehdotus ilman valmisteluvaiheen kuulemiskierrosta. Viranomaisille ja kaavatyön osallisille varataan
mahdollisuus antaa lausunto tai muistutus kaavaehdotuksesta.

Konsulttityöstä sovitaan puitesopimusta hyödyntäen kaavoitusarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä. Tavoiteaikataulu on laatia ja asettaa nähtäville kaavaehdotus syksyllä 2021. Yksityiskohtia tarkennetaan kaavaehdotusta laadittaessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy asemakaavoituksen vireille.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

kaavoitusarkkitehti Ylinen (toimeenpanovastuu)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)