Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Kyrönkatu 6 -asemakaavan hyväksyminen

HMKDno-2020-279

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi
Mia Saloranta, kaavasuunnittelija, mia.saloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kyröskoskella ja siinä on kolme kiinteistöä, 108-411-1-215 Kaivola (0,1040 ha), 108-411-1-237 Niskala (0,1330 ha) ja 108-411-1-233 Mäntylä (0,1400 ha). Kiinteistöt muodostavat yhtenäisen alueen Kyrönkadun ja Koulukadun kulmaan osoitteissa Kyrönkatu 6 ja Koulukatu 40-42 ja niiden pinta-ala on yhteensä 0,3770 ha. Alueen naapureina Koulukadulla on asuinpientaloja ja Alasentien puolella palveluasumisyksikkö Jaakonkoti.

Kyrönkatu 6:ssa sijaitsee tyhjillään oleva asuinrakennus, arviolta 1890-luvulla rakennettu entinen mäkitupa pihapiireineen. Kiinteistöt Koulukatu 40 ja 42 ovat rakentamattomia ja ne ovat aikoinaan olleet em. asuinkiinteistön peltoa.

Kaavoitustilanne: Voimassa olevan asemakaavan (kv hyv. 1.3.1999) mukaan alueella on asuinrivitalojen kortteli AR, tontit 12 ja 13, kerrosluku enintään 1 ½, rakennusoikeus yhteensä enintään 650 kem2. Alue lukeutuu maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön "Kyröskosken tehdasyhdyskunnan asuinalueet" (kohde numero 25, Pirkanmaan maakuntakaava 2040, mkv hyv. 27.3.2017). Alueella on vireillä Hämeenkyrön keskustan osayleiskaavan 2040 laatiminen. Keskustan osayleiskaavan alueelle on kunnan tilaamana vuonna 2017 laadittu yleiskaavatasoinen kulttuuriympäristöselvitys, jonka mukaan Kyrönkatu 6:n päärakennus kuuluu arvoluokkaan 1.

Kyrönkatu 6 on saanut kunnalta purkuluvan keväällä 2020. Purkulupaprosessiin sisältyivät mm. Pirkanmaan maakuntamuseon ja kunnan kaavoituksen lausunnot, jotka kiinteistön vaurioiden ja huonon kunnon vuoksi puolsivat lupaa.

Asemakaavamuutos pohjautuu alueen yksityisten maanomistajien hakemukseen. Kunta vastaa kaavamuutoksen laatimisesta, koska voimassa olevassa asemakaavassa ei ole huomioitu maakuntakaavassa esitettyä Kyröskosken tehdasyhdyskunnan maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Myöskään voimassa olevan asemakaavan mahdollistamat AR-korttelin rivitalot eivät kaavoituksen nykyisen suunnittelukäsityksen mukaan rakennustyyppinä sovellu maakunnallisesti arvokkaan Koulukadun varren mittakaavaan ja yleisilmeeseen. Lisäksi rivitalojen rakennusalat sijaitsevat kiinteistöllä liian ahtaasti siten, että asuntokohtaisten viihtyisien näkymien ja ulko-oleskelualueiden sekä pysäköinnin järjestäminen olisi korttelissa hankalaa.

Asemakaavoituksen yhteydessä tutkitaan uuteen tietoon pohjautuen esitettävien uudisrakennusten soveltuvuus lähiympäristön mittakaavaan ja maisemaan. Voimassa olevassa kaavassa esitettyä rakennusoikeuden määrää voidaan joutua nykyisestä jonkin verran vähentämään. Asemakaavamuutoksen myötä alue voidaan saada ajanmukaisena rakentamisen piiriin. Alustavana tavoitteena voisivat olla esimerkiksi kaksi paritalon rakennuspaikkaa. Asemakaavamuutoksen yksityiskohdat ja lopputulos varmistuvat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen asemakaavaprosessin myötä.

Lisätietoja alueesta on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Asemakaavamuutokseen on yhteistyössä viranhaltijoiden ja maanomistajien kanssa laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kolme alustavaa luonnosta mielipiteiden saamista varten.

Vaiheen jälkeen laaditaan yksi asemakaavamuutoksen ehdotuksen aineisto: kaavakartta, merkinnät ja määräykset sekä selostus.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus asettaa nähtäville asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kolme luonnosvaihtoehtoa mielipiteiden saamista varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kyrönkatu 6 -asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Hallitus asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kolme luonnosvaihtoehtoa nähtäville 15.2.2021 § 37.

Kaavaehdotusaineisto (kaavakartta 1:2000, merkinnät ja määräykset, kaavaselostus ja seurantalomake) on laadittu valmisteluaineiston vaihtoehdon 2 pohjalta, yhteistyössä maanomistajan ja viranhaltijoiden kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty. 

Kaavaehdotus esittää Koulukadun-Kyrönkadun varteen kaksi paritalon rakennuspaikkaa, yhteensä neljä asuntoa ja mahdollisuuden 2-4 talousrakennuksen rakentamiseen. Kolmella asunnolla on liittymä Koulukadun suunnasta, yhdellä Kyrönkadun suunnasta. Rakentamisessa tulee noudatella lähialueen mittakaavaa ja muotokieltä. 

Valmisteluaineistoon saatiin kolme kommenttia puhelimitse. Yhdessä pyydettiin huomioimaan uusien toimintojen sisältö ja sijoittaminen Jaakonkodin näkökulmasta. Toisessa tuotiin esiin Kyrönkadun vaarallisen suuret ajonopeudet ja koulukuljetusten läpiajoliikenne ja toivottiin hidastetöyssyn rakentamista Kyrönkatu 6:n ja Alasentien risteyksen välille. Kolmannessa todettiin, että paritalorakentaminen soveltuu alueelle ja sille on kunnassa kysyntää.

Kaavoittajan vastineet: Paritaloasuminen sopii hyvin yhteen lähialueen pientalo- ja palveluasumisen kanssa. Kaavaehdotus ei ota kantaa mahdolliseen liikenteen hidasteen rakentamiseen, mutta alueen liikenneturvallisuuden parantamiseen tulisi kiinnittää jatkossa huomiota. 

Aineisto asetetaan nähtäville 30 vuorokaudeksi, jolloin siitä voi jättää muistutuksen. Viranhaltijoilta ja viranomaisilta pyydetään lausunnot.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy asemakaavamuutoksen ehdotuksena nähtäville 30 vuorokaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kyrönkatu 6 -asemakaavamuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Aineistoon kuuluvat kaavakartta 1:2000, merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus, jossa on seurantalomake (pykälän liitteenä).

Hallitus 12.4.2021 § 80 hyväksyi ehdotusvaiheen nähtäville aikavälille 15.4.-17.5.2021 ja aineisto lähetettiin lausuntoja tai kommentteja varten viranomaisille ja viranhaltijoille. Lausunnot saatiin Pirkanmaan liitolta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta. Muistutuksia ei saatu.

Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnossa todettiin kaavasuunnitelman sopivan maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön kohtalaisen hyvin. Alueen nykyisellä rakennuskannalla on voimassa oleva purkulupa, johon maakuntamuseo aiemmin antoi puoltavan lausunnon rakennusten huonon kunnon vuoksi. Pirkanmaan liitto pyysi lausunnossaan esittämään Kyrönkatu 6 - kiinteistön nykyisen rakennuskannan säilymistä ja suojelua osana kaavasuunnitelmaa. Lausunnot ja kaavoittajan vastineet lisättiin kaavaselostukseen. Palautteen perusteella ei tehty muutoksia kaavakartalle.

Kaavaselostukseen on tehty teknisiä tarkistuksia ja kaavakartalle on tarkistettu päiväys ja nähtävilläolon ajankohta.

Asemakaava-alueen yksityisen maanomistajan kanssa on sovittu kaavoituksen hallinnollisesta käsittelymaksusta ja kuulutuskustannuksista hallituksen asettaman vaikutuksiltaan vähäisen kaavamuutoksen taksan mukaisesti.

Asemakaavamuutos on kunnan hallintosäännön tarkoittama vähäinen asemakaavamuutos, jonka hallitus hyväksyy (MRL 52 §). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy asemakaavamuutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaavoitusarkkitehti Ylinen (toimeenpanovastuu)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
s-posti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan.

Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusperustetta päätöksen työsopimuslain vastaisuudesta

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa.