Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Kaavoitusarkkitehdin virkanimikkeen ja vakanssin muutos

HMKDno-2021-235

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Elinympäristöpalvelujen palvelualueella ympäristöpalvelujen vastuualueella on kaavoitusarkkitehdin virka ja vakanssi (numero 5008). Nykyinen viranhaltija on irtisanoutunut ja viimeinen virantoimituspäivä on 6.6.2021.

Uuden viranhaltijan rekrytointia varten on arvioitu tehtävän sisältöä ja kehittämistarpeita osana entisen teknisten palvelujen, nykyisen elinympäristöpalvelujen organisaatiomuutosta. Lisäksi on arvioitu työnantajan, kuntalaisten ja yritysten tarpeita vastaamaan entistä paremmin nykyistä ja tulevaa kaavoitustehtävää osana kunnan palvelukokonaisuutta. Kunnanhallitus vastaa maankäyttö- ja kaavoituspolitiikasta ja näillä perusteilla esitetään kaavoitusarkkitehdin viran ja virkanimikkeen muuttamista kaavoituspäällikön viraksi.

Kaavoituspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukainen pätevyys ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä työkokemus.

Hallintosäännön mukaan hallitus perustaa ja lakkautta virat. Viranhaltijan valinnasta päättävä toimivaltainen viranomainen päättää virkanimikkeestä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus muuttaa kaavoitusarkkitehdin viran (vakanssinro 5008) kaavoituspäällikön viraksi, samalla muutetaan viran vakanssipohja.

Hallitus toteaa muutoksen astuvan voimaan 7.6.2021.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Elinympäristöjohtaja Asula-Myllynen, toimistopäällikkö Hietala-Karlsson, palkat/Mäkelä ja Hellgren, hallintopalvelusihteeri Myllymäki

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000