Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaavan valmisteluvaihe nähtäville

HMKDno-2020-90

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Hanhijärven työpaikka-alueen ensimmäisen rakennusvaiheen rakentaminen Hämeenkyrönväylän pohjoispuolelle, Hanhijärven uuden eritasoliittymän yhteyteen, noin 4,5 km kirkonkylältä kaakkoon.

Alue on kunnan omistama ja sen pinta-ala on noin 70 ha. Alueelta on uutta Hämeenkyrönväylää pitkin Tippavaaraan noin 7 km ja nykyistä valtatietä Elovainioon noin 17 km, Kolmenkulmaan noin 23 km ja Tampereen keskustaan noin 30 km. Alue on rakentamaton ja valtaosin istutustaimikkoa.

Asemakaavan suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ja Hämeenkyrön strateginen yleiskaava 2040. Osalla alueesta on voimassa Hämeenkyrön keskustan yleiskaava 2010. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa.

Asemakaava-alue sisältyy parhaillaan laadittavana olevaan Hämeenkyrön keskustan osayleiskaavan 2040 alueeseen ja tukeutuu sen valmisteluun. Syksyllä 2019 yleiskaavatyössä laadittiin kaksi mm. rakennemallivaihtoehtoa, sekä 3D-luonnoksia Tippavaaran, Heiskan ja Hanhijärven työpaikka-alueista. Aineistot eivät ole olleet vielä nähtävillä ja yleiskaavoitus jatkuu keväällä 2020 tavoitteiden kokoamisella. Yleiskaava kuulutettiin vireille ja OAS nähtäville kesällä 2019 (khall 17.6. § 101). Aloitusviranomaisneuvottelu MRL pidettiin 6.3.2019 ja rakennemallivaiheen viranomaistyöneuvottelu 23.10.2019. Yleiskaavoituksesta käytiin kolme yleisötilaisuutta syksyllä 2019 (21.8., 23.9. ja 7.11.) ja kaksi luottamushenkilöiden ohjausryhmäkokousta (16.5. ja 31.10.). Käytyjen viranomaiskeskustelujen, ohjausryhmäkokouksien ja yleisötilaisuuksien perusteella ei ole tullut esiin Hanhijärven asemakaavoitusta vastustavia seikkoja tai kantoja.

Hämeenkyrönväylän toteuttamiseksi on vuonna 2016 hyväksytty tiesuunnitelma. Tiesuunnitelmaa varten on 2000-luvun alussa laadittu selvityksiä ja suunnitelmia, joita osin voidaan hyödyntää myös asemakaavatyön tausta-aineistoina. Tiesuunnitelmaa tarkennetaan kevään 2020 aikana. Kunnan tavoitteena on, että Hanhijärven työpaikka-alueelle tarvittava kokoojakatu liittyy eritasoliittymään kiertoliittymän välityksellä. Kunnan vesi- ja viemäriverkko on tavoitteena tuoda alueelle Kalalahden suunnasta.

Asemakaavan erityisinä suunnittelunäkökulmina pidetään kuntastrategian linjaamia elinkeinoelämän ja palveluiden edellytysten parantamista, ympäristöarvojen huomioimista ja ilmastotavoitteita. Yleiskaavan rakennemallityön yhteydessä syksyllä 2019 Hanhijärven pohjoiselle alueelle on alustavasti hahmoteltu noin 17:n noin 1-4 hehtaarin laajuisen työpaikkatontin sijoittamista. Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy on käynnistänyt kyselytutkimuksen, jolla kartoitetaan työpaikkatonttien tämänhetkistä kysyntää. Asemakaavoituksen pohjaksi on laadittu ja laaditaan myös tarvittavia muita selvityksiä.

Asemakaavoituksen aikataulutavoitteena on, että työpaikkatontit olisivat käytettävissä kun uusi väyläosuus avataan. Hämeenkyrönväylän ja sen rakentamiseen sisältyvien eritasoliittymien rakentaminen on tavoitteena käynnistää kesällä 2020 ja avata liikenteelle loppuvuonna 2022. Kaava-aineisto on tavoitteena asettaa nähtäville kaksi kertaa: valmisteluvaihe vuonna 2020 ja ehdotusvaihe vuonna 2021. Nähtävilläoloaikoina osalliset voivat jättää mielipiteen tai muistutuksen ja viranomaisilta pyydetään lausunnot.

Tulevaisuuden tarpeisiin Hanhijärven työpaikka-alueen toisen rakennusvaiheen asemakaavoitusta varten, Hämeenkyrönväylän eteläpuolelle jää noin 30 hehtaaria kunnan maata.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus kuuluttaa Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaavan laatimisen vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaavasta on laadittu valmisteluvaiheen aineisto, kaavakartta 1:2000, seurantalomake ja kaavaselostus liitteineen (Nosto Consulting Oy).

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 63,3 hehtaaria. Toimitilarakennusten korttelialuetta on noin 17,6 ha, teollisuusrakennusten korttelialuetta noin 11,5 ha, virkistysaluetta noin 13,2 ha, liikennealuetta noin 17,2 ha, suojaviheraluetta noin 0,9 ha ja katualuetta noin 2,9 ha. Toimitilarakennusten korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 88 056 k-m² (e=0,5) ja teollisuusrakennusten korttelialueelle yhteensä 57 556 k-m² (e=0,5). Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä: 145 612 k-m².

Kunnan vesi- ja viemäriverkko on tavoitteena tuoda alueelle Kalalahden suunnasta nykyisen valtatien reunaa pitkin.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden saamiseksi vähintään 30 vuorokaudeksi, esimerkiksi aikavälille 3.6.-16.8.2021.

Kaavan ehdotusvaiheen nähtäville asettamisen tavoitepäivämääräksi on asetettu 20.9.2021.

Kaavatyölle on asetettu viranhaltijoista ja yrityspalveluiden edustajista projektiryhmä, joka seuraa ja ohjaa työn kulkua kokouksissa. 

Liite 7, ilmastovaikutusten arviointi, liitetään kaava-aineistoon nähtävilläolon alkaessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy asemakaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden saamiseksi vähintään 30 vuorokaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

kaavoitusarkkitehti Ylinen (toimeenpanovastuu)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)