Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Valtuuston päätösten 9.5.2022 toimeenpano

HMKDno-2021-415

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kuntalaki 39 §:

Kunnanhallituksen tehtävänä on vastata valtuuston päätösten valmistelusta,​ täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalaki 143 §: 

Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä,​ jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Kuntalaki 96 §: 

Jos kunnanhallitus katsoo,​ että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,​ kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Valtuuston päätösten toimeenpanosta tehdään oma päätöksensä jokaisen valtuuston kokoukseen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

  1. toteaa,​ että valtuuston 9.5.2022 päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä ja ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole lainvastaisia
  2. päättää,​ että valtuuston 9.5.2022 kokouksen päätökset pannaan täytäntöön

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)