Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Tilinpäätös 2021 ja vastuuvapaus

HMKDno-2022-104

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on tilintarkastuksen jälkeen saatettava tilinpäätös valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä (Kuntalaki 113 §).

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kunnan on laadittava myös konsernitilinpäätös (Kuntalaki § 114). Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhtiöiden taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa (Kuntalaki § 115).

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tuloslaskelma

 • tilikauden tulos on alijäämäinen 861 000 euroa
 • ulkoiset toimintatuotot 14,5 milj, euroa, kasvoivat 2 milj, euroa, 17 % edellisestä vuodesta ja toimintakulut  74,6 milj euroa, kasvoivat 4,7 milj. euroa 6,8 % edellisestä vuodesta
 • toimintakate 60 milj. euroa kasvoi 2 milj. euroa, 4,6 % edellisestä vuodesta
 • verotulot 40,8 milj.euroa euroa nousivat 1,7 milj euroa, 4,6% edellisestä vuodesta
 • valtionosuudet 23,9  milj. euroa vähenivät 1,6 milj euroa edellisestä vuodesta
 • vuosikate on 4,3 milj. euroa
   

Talousarvion toteutuminen

 • verotulot ylittivät talousarvion, toteutumisprosentti 100,7
 • valtionosuuksien toteutumisprosentti oli 102,2
 • käyttötalouden tulot 24 milj. euroa, toteutumisprosentti 101,9
 • käyttötalousmenot 84 milj. euroa, toteutumisprosentti 101.0
 • nettomenot 60 milj euroa, toteutumisprosentti 100,7
 • investointimenot 4,1 milj. euroa, toteutumisprosentti 87
   

Tase

Lainamäärä vuoden lopussa 51 milj. euroa, 5 018 euroa/asukas.

Konserni

Konsernin lainamäärä 64 milj.euroa, 6 196 euroa/asukas.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

 1. hyväksyy ja allekirjoittaa kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi
 2. esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä siirretään taseen edellisten kausien ylijäämätilille
 3. oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään tilinpäätökseen teksti- ja numero-osassa mahdollisesti olevien virheiden korjaukset ja tarvittavat tekstitäydennykset

Päätös

Hyväksyttiin.  

Kuvaus

Hämeenkyrön kunnanhallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2021 kokouksessaan 28.3.2022, § 82.

Vastuullinen tilintarkastaja Hanna Keskinen BDO Audiator Oy:stä on raportoinut vuodelle 2021 tehdystä tilintarkastuksesta sekä luovuttanut ko. vuotta koskevan tilintarkastuskertomuksen kokouksessa. 

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta

 1. merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021
 2. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi
 3. esittää kunnanvaltuustolle, voidaanko vuoden 2021 tilinpäätös hyväksyä
 4. esittää kunnanvaltuustolle, voidaanko vastuuvapaus myöntää vuodelta 2021.

Päätös

Tarkastuslautakunta

 1. merkitsi tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021
 2. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi
 3. esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksymistä
 4. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Tilintarkastaja Hanna Keskinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn päätteeksi kello 18.22.

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen 28.3.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se

 1. hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen
 2. saa tiedokseen tilintarkastuskertomuksen
 3. myöntää tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille

Päätös

Hyväksyttiin. 

Janne Kantti poistui kokouksesta tämän asian keskusteluvaiheessa. 

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)