Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaavan hyväksyminen

HMKDno-2020-90

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Hanhijärven työpaikka-alueen ensimmäisen rakennusvaiheen rakentaminen Hämeenkyrönväylän pohjoispuolelle, Hanhijärven uuden eritasoliittymän yhteyteen, noin 4,5 km kirkonkylältä kaakkoon.

Alue on kunnan omistama ja sen pinta-ala on noin 70 ha. Alueelta on uutta Hämeenkyrönväylää pitkin Tippavaaraan noin 7 km ja nykyistä valtatietä Elovainioon noin 17 km, Kolmenkulmaan noin 23 km ja Tampereen keskustaan noin 30 km. Alue on rakentamaton ja valtaosin istutustaimikkoa.

Asemakaavan suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ja Hämeenkyrön strateginen yleiskaava 2040. Osalla alueesta on voimassa Hämeenkyrön keskustan yleiskaava 2010. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa.

Asemakaava-alue sisältyy parhaillaan laadittavana olevaan Hämeenkyrön keskustan osayleiskaavan 2040 alueeseen ja tukeutuu sen valmisteluun. Syksyllä 2019 yleiskaavatyössä laadittiin kaksi mm. rakennemallivaihtoehtoa, sekä 3D-luonnoksia Tippavaaran, Heiskan ja Hanhijärven työpaikka-alueista. Aineistot eivät ole olleet vielä nähtävillä ja yleiskaavoitus jatkuu keväällä 2020 tavoitteiden kokoamisella. Yleiskaava kuulutettiin vireille ja OAS nähtäville kesällä 2019 (khall 17.6. § 101). Aloitusviranomaisneuvottelu MRL pidettiin 6.3.2019 ja rakennemallivaiheen viranomaistyöneuvottelu 23.10.2019. Yleiskaavoituksesta käytiin kolme yleisötilaisuutta syksyllä 2019 (21.8., 23.9. ja 7.11.) ja kaksi luottamushenkilöiden ohjausryhmäkokousta (16.5. ja 31.10.). Käytyjen viranomaiskeskustelujen, ohjausryhmäkokouksien ja yleisötilaisuuksien perusteella ei ole tullut esiin Hanhijärven asemakaavoitusta vastustavia seikkoja tai kantoja.

Hämeenkyrönväylän toteuttamiseksi on vuonna 2016 hyväksytty tiesuunnitelma. Tiesuunnitelmaa varten on 2000-luvun alussa laadittu selvityksiä ja suunnitelmia, joita osin voidaan hyödyntää myös asemakaavatyön tausta-aineistoina. Tiesuunnitelmaa tarkennetaan kevään 2020 aikana. Kunnan tavoitteena on, että Hanhijärven työpaikka-alueelle tarvittava kokoojakatu liittyy eritasoliittymään kiertoliittymän välityksellä. Kunnan vesi- ja viemäriverkko on tavoitteena tuoda alueelle Kalalahden suunnasta.

Asemakaavan erityisinä suunnittelunäkökulmina pidetään kuntastrategian linjaamia elinkeinoelämän ja palveluiden edellytysten parantamista, ympäristöarvojen huomioimista ja ilmastotavoitteita. Yleiskaavan rakennemallityön yhteydessä syksyllä 2019 Hanhijärven pohjoiselle alueelle on alustavasti hahmoteltu noin 17:n noin 1-4 hehtaarin laajuisen työpaikkatontin sijoittamista. Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy on käynnistänyt kyselytutkimuksen, jolla kartoitetaan työpaikkatonttien tämänhetkistä kysyntää. Asemakaavoituksen pohjaksi on laadittu ja laaditaan myös tarvittavia muita selvityksiä.

Asemakaavoituksen aikataulutavoitteena on, että työpaikkatontit olisivat käytettävissä kun uusi väyläosuus avataan. Hämeenkyrönväylän ja sen rakentamiseen sisältyvien eritasoliittymien rakentaminen on tavoitteena käynnistää kesällä 2020 ja avata liikenteelle loppuvuonna 2022. Kaava-aineisto on tavoitteena asettaa nähtäville kaksi kertaa: valmisteluvaihe vuonna 2020 ja ehdotusvaihe vuonna 2021. Nähtävilläoloaikoina osalliset voivat jättää mielipiteen tai muistutuksen ja viranomaisilta pyydetään lausunnot.

Tulevaisuuden tarpeisiin Hanhijärven työpaikka-alueen toisen rakennusvaiheen asemakaavoitusta varten, Hämeenkyrönväylän eteläpuolelle jää noin 30 hehtaaria kunnan maata.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus kuuluttaa Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaavan laatimisen vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaavasta on laadittu valmisteluvaiheen aineisto, kaavakartta 1:2000, seurantalomake ja kaavaselostus liitteineen (Nosto Consulting Oy).

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 63,3 hehtaaria. Toimitilarakennusten korttelialuetta on noin 17,6 ha, teollisuusrakennusten korttelialuetta noin 11,5 ha, virkistysaluetta noin 13,2 ha, liikennealuetta noin 17,2 ha, suojaviheraluetta noin 0,9 ha ja katualuetta noin 2,9 ha. Toimitilarakennusten korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 88 056 k-m² (e=0,5) ja teollisuusrakennusten korttelialueelle yhteensä 57 556 k-m² (e=0,5). Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä: 145 612 k-m².

Kunnan vesi- ja viemäriverkko on tavoitteena tuoda alueelle Kalalahden suunnasta nykyisen valtatien reunaa pitkin.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden saamiseksi vähintään 30 vuorokaudeksi, esimerkiksi aikavälille 3.6.-16.8.2021.

Kaavan ehdotusvaiheen nähtäville asettamisen tavoitepäivämääräksi on asetettu 20.9.2021.

Kaavatyölle on asetettu viranhaltijoista ja yrityspalveluiden edustajista projektiryhmä, joka seuraa ja ohjaa työn kulkua kokouksissa. 

Liite 7, ilmastovaikutusten arviointi, liitetään kaava-aineistoon nähtävilläolon alkaessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy asemakaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden saamiseksi vähintään 30 vuorokaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Valmistelija

Mia Saloranta, kaavasuunnittelija, mia.saloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Hallitus asetti kaavaluonnoksen nähtäville aikavälille 3.6.-16.8.2021. Luonnoksesta saatiin yhdeksän lausuntoa, mutta ei mielipiteitä. Lausunnot ja niiden vastineet on esitetty kaavaselostuksen liitteissä 10 ja 11.

Ehdotusvaiheessa kaavaan tehtiin lausuntojen perusteella vähäisiä muutoksia, jotka on esitelty kaavaselostuksen sivuilla 20–21. Valmisteluvaiheen jälkeen on teetetty arkeologinen inventointi, jossa ei paikannettu uusia muinaisjäännös- tai muita kulttuuriperintökohteita, sekä alustava yleissuunnitelma hulevesien käsittelystä.

Kaavan on laatinut arkkitehti Pasi Lappalainen / Nosto Consulting Oy, ja kunnan puolesta kaavoitusta on ohjannut viranhaltijoista ja yrityspalveluiden edustajista koostuva projektiryhmä.

Kaavaehdotusaineisto koostuu seuraavista asiakirjoista:

 • kaavakartta 1:2000 sekä merkinnät ja määräykset
 • kaavaselostus
 • selostuksen 11 liitettä, joihin sisältyy myös päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
   

Aineisto asetetaan nähtäville 30 vuorokaudeksi, esimerkiksi aikavälille 11.11. – 10.12.21, jolloin siitä voi jättää muistutuksen. Viranhaltijoilta ja viranomaisilta pyydetään lausunnot.

Kaavaehdotus on suuruudeltaan 63,3 hehtaaria ja se sijaitsee 4,5 kilometrin etäisyydellä Hämeenkyrön kuntakeskuksesta, 17 kilometrin etäisyydellä Ylöjärven Elovainiolta ja 30 kilometrin etäisyydellä Tampereen keskustasta. Ajoneuvoliikenteen määrä valtatie 3:lla on alueen kohdalla 10.159 ajoneuvoa/vrk. 

Kaavaehdotuksella muodostuu yhteensä 24 yritystonttia. Toimitilarakennusten tontteja KTY muodostuu 15 kappaletta. Pinta-ala yhteensä 17,6 ha ja rakennusoikeus 87,9 k-m2. Teollisuustontteja T muodostuu 9 kappaletta. Pinta-ala yhteensä 11,5 hehtaaria ja rakennusoikeus 57,5 k-m2. Rakennusoikeutta on yhteensä 145.394 k-m2. Korttelien ja tonttien rajat ovat ohjeellisia, joten ne on muodostettavissa yritysten todellisten tarpeiden mukaisesti joko suurempina tai pienempinä. Kaavamerkinnöistä KTY ja T ei voi poiketa.

Hanhijärven työpaikka-alueelle on syytä laatia asemakaavan nimestä riippumaton viestinnällisiin ja markkinoinnillisiin tavoitteisiin sopiva markkinointinimi. Nimen tulisi osoittaa yritysalueen sijaintia ja tavoitettavuutta ja se voisi olla esim. "Hämeenkyrön portti." Nähtävilläoloaikana annetaan mahdollisuus jättää myös ehdotuksia yritysalueen tulevaksi nimeksi, vaikka asia ei varsinaiseen kaavakäsittelyyn kuulukaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy asemakaavan ehdotusvaiheen nähtäville lausuntoja ja muistutuksia varten vähintään 30 vuorokaudeksi. 

Päätös

Hyväksyttiin. 

Valmistelija

 • Leena Lahtinen, kaavoituspäällikkö, leena.lahtinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaava koskee kiinteistöjä 108-418-2-5 Myllymattila (osa), 108-414-3-88 ROMEKIVI (osa), 108-414-2-62 HAUSKA (osa) sekä 108-895-2-38 Tampere-Vaasa valtatie (osa).

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Hanhijärven työpaikka-alueen ensimmäisen rakennusvaiheen rakentaminen Hämeenkyrönväylän pohjoispuolelle Hanhijärven eritasoliittymän yhteyteen, noin 4,5 km kirkonkylältä kaakkoon. Asemakaavatyön erityisnäkökulmina on laajemmin kunnan elinkeinoelämän ja palveluiden edellytysten parantaminen sekä ympäristöarvojen ja ilmastotavoitteiden huomioiminen.

Suunnittelualue sijaitsee Hämeenkyrössä Hanhijärven pohjoispuolella Valtatie 3:n ja Valkjärven välisellä alueella.

Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaavaehdotus ja sen liiteaineisto on ollut nähtävillä kunnanvirastossa ja kunnan internet-sivuilla 30 päivän ajan 11.11. – 10.12.2021 (MRL 65§, MRA27§). Nähtävilläolosta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus UutisOiva-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla 11.11.2021. Tiedotekirje ja lausuntopyynnöt lähetettiin viranomaistahoille ja oasissa luetelluille osallisille 10.11.2021.

Kaavaehdotuksesta saapui lausunnot Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta ja yksi muistutus Swerock/Peab Industuri Oy:ltä. Ehdotusvaiheessa saapunut palaute on ohessa tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja niistä johtuvia täydennyksiä sekä vastineiden asiasisältöä on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton kanssa käydyssä työneuvottelussa 11.2.2022. Neuvottelusta laadittu muistio tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Saadun palautteen ja työneuvottelujen perusteella kaavaehdotusta ja liiteaineistoa on tarkistettu ja muutettu kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen seuraavasti:

Kaavakarttaan on tehty saatujen lausuntojen perusteella seuraavat muutokset ja täydennykset:

 • Aluevarausmerkintää kortteleissa 1 ja 2 on muutettu KTY-1 → KTY-3 ja kaavamääräyksestä (KTY-3) on poistettu asumisen salliva määräys, jotta asetuksen mukainen suoja/varoetäisyys viereisen kiinteistön maa-ainesten ottotoimintaan toteutuu
 • KTY-korttelialueiden kaavamääräyksissä myymälätiloihin liittyvä määräys on muutettu muotoon ”Korttelialueelle saa sijoittaa alueen pääkäyttötarkoituksen mukaisia myymälä ja muita siihen verrattavia tiloja enintään 20 % rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta.”
 • Korttelin 1 itä- ja pohjoisosaan on lisätty 10 metrin levyinen virkistysaluekaistale (VL)
 • Kaavakarttaan on lisätty vesihuoltoverkostoa varten varattuja alueen osia päivitetyn hulevesisuunnitelman mukaisesti.
 • Kaavakarttaan KTY-kortteliin 3 on lisätty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET).
 • Energiahuollon alueet (EN) on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueiksi (ET)
   

Kaavaselostusta ja kaavan liiteainestoa on täydennetty seuraavasti:

 • lisätty luontoselvityksen liitteeksi Paskolammen viitasammakkoselvitys ja lisätty selvitystulokset kaavaselostukseen s.21
 • päivitetty alueen hulevesisuunnitelma ja lisätty se liitteeksi
 • täydennetty selostuksen kohtaa Tekninen huolto s.8
 • täydennetty selostuksen kohtaa Ympäristöhäiriöt ja lisätty siihen viereisen kiinteistön lupa maa-ainesten ottoon ja selvitys siitä s. 9-10.
 • täydennetty s.11 Maakuntakaavan merkintöjä ja selityksiä.
 • kaavaehdotusvaiheen tiedot täydennetty s.25
 • kaavamääräykset tarkistettu
 • Asemakaavan vaikutusten arviointia on täydennetty rakennetun ympäristön vaikutusten osalta ja liikenteellisten vaikutusten osalta erityisesti. Kaavaselostukseen on sisällytetty liikenne ennusteet eri kehittymisvaihtoehdoista 1-4 alueella. Liikennevaikutusten arviointia on täydennetty ely-keskuksen edellyttämästi ja se on sivuilla 30-37.
 • Asemakaavan vaikutusten arviointia on täydennetty luontoon ja luonnonympäristöön
 • Hanhijärven yritysalueen päivitetyssä katusuunnitelmassa on huomioitu jalankulku sekä pyöräily alueen sisällä niin, että Hanhijärvenkaaren piennar on normaalia leveämpi.
   

Saapuneista lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin annetuista vastineista sekä toimenpiteistä on laadittu ehdotusvaiheen vastineluettelo kaavaselostuksen liitteeksi. Muutosten voidaan katsoa olevan vähäisiä.

Asemakaavalla muodostuvat Hämeenkyrön korttelit 1-5, erityis-, virkistys-, liikenne- ja katualuetta.

Asemakaavassa osoitetaan 15 uutta toimitilarakennusten (KTY) ja 9 uutta teollisuusrakennusten (T) rakennuspaikkaa aiemmin asemakaavoittamattomalle alueelle. Kaavassa on huomioitu alueen sijoittuminen uuden Hämeenkyrönväylän välittömään läheisyyteen, uutta väylää koskeva ja hyväksytty tiesuunnitelma sekä korttelien sisäinen liikennöinti osoittamalla uutta katua Hanhijärvenkaari, Matinsuontie sekä Latvansuontie. Asemakaavassa on huomioitu myös riittävä virkistysalueen määrä. Asemakaavalla osoitetaan toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY), teollisuusrakennusten korttelialuetta (T), virkistysaluetta (VL), liikennealuetta (LT), suojaviheraluetta (EV) sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET).

Toimitilarakennusten korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 86 503 k-m² (e=0,5) ja teollisuusrakennusten korttelialueelle yhteensä 57 458 k-m² (e=0,5). Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä: 143 961 k-m²

Kaavan laatija Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä on toimittanut 30.05.2022 päivätyn Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaavan ja -aineiston kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

 1. toteaa tiedoksi saadun kaavaehdotuksesta saapuneet muistutukset ja lausunnot ja välittää ne edelleen kunnanvaltuuston tiedoksi.
 2. hyväksyy ehdotusvaiheen palautteeseen laaditun vastineluettelon ja siinä esitetyt vastineet ja toimenpiteet.
 3. toteaa, että kaavaehdotukseen ei ole tullut nähtävillä olon jälkeen oleellisia muutoksia, joten uusi nähtäville asettaminen ei ole tarpeen.
 4. hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 30.05.2022 päivätyn Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaavan.

Päätös

Hyväksyttiin.  

Tiedoksi

Valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)