Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Yrityspalvelut Oy:n aseman ja elinkeinopolitiikan toimintatavan uudistaminen

HMKDno-2021-175

Valmistelija

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on maaliskuun alussa katsonut aiheelliseksi aloittaa valmistelun kunnan elinkeinopolitiikan uudistamiseksi ja Yrityspalvelut Oy:n aseman ja jatkuvuuden uudelleenarvioimiseksi. Uudistamisen tarpeen on osoittanut mm. Yrittäjien kuntabarometrin 2020 tulokset.

Kunta on paikallislehdessä 18.3.2021 kertonut elinkeinopolitiikan suunnittelun aloittamisesta ja sen sisältö ja tavoitteet on tiedotettu kunnan kotisivuilla huhtikuussa. Tiedotteessa on alustavasti selostettu uudistuksen tarvetta, tavoitteita ja toteutusta, mutta kunta ei ole vielä tehnyt päätöksiä uudistuksen toteuttamisesta. Suunnitelmasta pyydettiin kannanottoja avoimesti sähköpostilla sekä Hämeenkyrön Yrittäjät ry:ltä sekä kunnalla olevan yritysrekisterin osoitteiden perusteella kaikilta yrityksiltä. Asiasta on myös neuvoteltu Pirkanmaan Yrittäjät toimitusjohtaja Pasi Mäkisen kanssa.

Saaduista kyselyvastauksista on laadittu oheinen yhteenveto. Yhteenvedon lopussa on vaikutusten arviointi ja johtopäätökset siitä millä tavalla elinkeinopolitiikan uudistaminen tulisi toteuttaa.

Liitteenä on sekä suunnitelma että yhteenveto. Oheismateriaalina on yrittäjäyhdistyksen kyselyvastausten yhdistelmä ja kunnan tekemän kyselyn yhdistelmä.

Yksi kuntastrategian kolmesta päätavoitteesta on ohittamaton Hämeenkyrö. Sen sisällössä on asetettu tavoitteeksi, että kunta tunnetaan aktiivisesta elinkeinopolitiikasta ja monipuolisesta toisen asteen koulutuksesta. Ohittamattomat elinkeinopalvelut edellyttävät esim. seuraavien toimintatapojen toteutumista:

 • nopeat ratkaisuehdotukset yritysten yritystontti- tai toimitilatarpeisiin ja kaavamuutoksiin
 • laadukkaat neuvontapalvelut
 • maakunnan keskitasoa alempi työttömyys varsinkin nuorisotyöttömyydessä ja pitkäaikaistyöttömyydessä
 • monipuolistuva elinkeinorakenne ja hyvä valinnanvapaustuottajien valikoima.

 

Kuntastrategiassa on jo nähty, että hyvä elinkeinopolitiikka tarvitsee aktiivisen toimintatavan ja kiinteät yhteydet kunnan maankäyttöpalveluihin ja työllisyyspalveluihin. Yhtiömuotoinen elinkeinopolitiikka ei tätä mahdollista parhaalla mahdollisella tavalla.

Yrityspalvelut Oy:n toiminnan lopettaminen ja sijoittaminen kunnan organisaatioon herättää huolta toiminnan lisääntyvästä byrokraattisuudesta ja päätöksenteon kankeudesta. Yrittäjien kyselyissä ilmaisema huoli pitää ottaa jatkosuunnittelussa vakavasti huomioon.

Suunnitelma uudistuksesta sekä Elpo-työryhmän uudistamisluonnos on käsitelty Elpo-työryhmässä 18.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Elinkeinopolitiikan uudistamisen jatkovalmistelu:

Kuntastrategian päämäärän toteuttaminen edellyttää kolmen muutoksen toteuttamista, pelkkä organisaatiomuutos ei riitä. Elinkeinopalvelujen organisointitapaa on muutettava niin, että se antaa sen toteuttajille hyvät toimintaedellytykset eli riittävän toimivallan kunnan toiminnassa. Käytännön toimintatapoja on muutettava niin, että se on nykyistä paremmin yrittäjät tavoittavaa, aktiivista ja ratkaisuja tuottavaa. On myös nykyistä paremmin pystyttävä osoittamaan, että yritysnäkökulma ja yritysvaikutukset otetaan huomioon kaikessa kunnan toiminnassa.

Kunnanhallitus jatkaa elinkeinopolitiikan uudistamista seuraavasti:

 • Yrityspalvelut Oy toiminnan siirtäminen kunnan omaan toimintaan valmistellaan liikkeenluovutusmenettelyllä tarvittavine hallintosääntö- ja talousarviomuutoksineen hallituksen ja valtuuston lopullisesti syksyllä päätettäväksi niin, että muutos voidaan toteuttaa vuoden 2022 alusta alkaen.
 • Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallituksen tulee ottaa tämä omistajaohjauksena huomioon omassa toiminnassaan.
 • Elinkeinopoliittiset toiminnot valmistellaan sijoitettavaksi toiminnallisten syiden takia elinympäristöpalvelujen palvelualueelle, mutta johto ja päätöksenteko on kunnanhallituksen ja kunnan johdon alaista toimintaa. Valmisteluvastuu on elinympäristöjohtajalla.
 • Talousarvion tavoitteisiin valmistellaan tulostavoitteet ja mittarit, jolla määritellään aktiivisen elinkeinopolitiikan toteuttamistavat. Elpo-työryhmän kokoonpanoa ja toimintaa samalla uudistetaan. Valmisteluvastuu on Yrityspalvelut Oy henkilökunnalla.
 • Kuntastrategian mukaisesti samassa yhteydessä valmistellaan myös työllisyyspalvelujen siirtäminen perusturvan palvelualueelta elinkeinopalvelujen yhteyteen. Valmisteluvastuu on sosiaali- ja terveysjohtajalla.

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Esa Järvenpää esitti asian käsittelyn siirtoa.  Heimo Nordfors kannatti Järvenpään esitystä. 

Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi, käsittelyn jatko on Jaa ja käsittelyn siirtäminen on Ei. 

Päätös

Hallitus siirsi asian käsittelyn äänestyksen jälkeen äänin 7-2. 

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 22%

  Risto Linnainmaa, Vilho Ponkiniemi

 • Ei 7 kpl 78%

  Päivi Leskinen, Heidi Tulonen, Heimo Nordfors, Rauno Mäki, Esa Järvenpää, Katariina Pylsy, Päivi Hiltunen

Tiedoksi

Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy,  elinympäristöpalvelut, sosiaali- ja terveysjohtaja Soukko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)